PSO-chemia

Przedmiotowy system oceniania – CHEMIA – rok szkolny 2019/2020 Bieżące diagnozowanie osiągnięć uczniów odbywa się poprzez: a) prace pisemne (sprawdziany, kartkówki); b) odpowiedzi ustne; c) prace domowe; d) prace długoterminowe (projekty, referaty, sprawozdania, zadania problemowe); e) aktywność na lekcji; f) Czytaj więcej

PSO – wf

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej Im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego oparty został o: Rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy Czytaj więcej

PSO – język niemiecki

Przedmiotowy system oceniania Język niemiecki      Cele PSO   Wspieranie uczniów poprzez diagnozowanie ich osiągnięć edukacyjnych w odniesieniu do treści nauczania i celów szczegółowych zawartych w podstawie programowej i programie nauczania oraz standardów egzaminacyjnych, Dostarczanie uczniom i rodzicom informacji Czytaj więcej

PSO – zajęcia komputerowe

Ogólne zasady oceniania uczniów Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności. Ocenie podlega poziom wiedzy i umiejętności ucznia w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej. Nauczyciel: informuje ucznia Czytaj więcej

PSO – informatyka

Ogólne zasady oceniania uczniów Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności. Ocenie podlega poziom wiedzy i umiejętności ucznia w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej. Nauczyciel: informuje ucznia Czytaj więcej