PSO – wf

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej Im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego oparty został o: Rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy Czytaj więcej

PSO – język niemiecki

Przedmiotowy system oceniania Język niemiecki      Cele PSO   Wspieranie uczniów poprzez diagnozowanie ich osiągnięć edukacyjnych w odniesieniu do treści nauczania i celów szczegółowych zawartych w podstawie programowej i programie nauczania oraz standardów egzaminacyjnych, Dostarczanie uczniom i rodzicom informacji Czytaj więcej

PSO – zajęcia komputerowe

Ogólne zasady oceniania uczniów Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności. Ocenie podlega poziom wiedzy i umiejętności ucznia w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej. Nauczyciel: informuje ucznia Czytaj więcej

PSO – informatyka

Ogólne zasady oceniania uczniów Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności. Ocenie podlega poziom wiedzy i umiejętności ucznia w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej. Nauczyciel: informuje ucznia Czytaj więcej

PSO – wos

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie w Szkole Podstawowej Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie oparty został o: Rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i Czytaj więcej

PSO – religia

  PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DARZLUBIU   Przedmiotowy system oceniania  został opracowany na podstawie Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach   Ocenę z religii ustalamy w oparciu o kryteria poznawcze, kształcące i wychowawcze. Czytaj więcej