PSO – muzyka

Przedmiotowy system oceniania Muzyka   Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą, a także: – szczególnie interesuje się muzyką, posiada rozszerzone wiadomości z zakresu wiedzy o muzyce oraz umiejętności twórcze z zakresu tworzenia i ekspresji Czytaj więcej

Plastyka – klasy 4-7

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA  Z  PLASTYKI Przedmiotowy system oceniania ma na celu wspieranie rozwoju intelektualnego i osobowościowego ucznia. Wymagania edukacyjne formułowane są w oparciu o podstawę programową oraz „Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej „Do dzieła!” (wydawnictwo Czytaj więcej

PSO – biologia

Formy i zasady bieżącego oceniania Prace pisemne w klasie Forma Zakres treści nauczania Zasady przeprowadzania Sprawdzian (1h lekcyjna) Jeden dział obszerny lub dwa mniejsze działy ·      Zapowiadane przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem ·      Informacja o sprawdzianie zanotowana wcześniej w dzienniku lekcyjnym Czytaj więcej

PSO-chemia

Przedmiotowy system oceniania – CHEMIA – rok szkolny 2019/2020 Bieżące diagnozowanie osiągnięć uczniów odbywa się poprzez: a) prace pisemne (sprawdziany, kartkówki); b) odpowiedzi ustne; c) prace domowe; d) prace długoterminowe (projekty, referaty, sprawozdania, zadania problemowe); e) aktywność na lekcji; f) Czytaj więcej