PSO – biologia

 

Przedmiotowy system oceniania Biologia w szkole podstawowej

Założenia do przedmiotowych zasad oceniania

 1. Użyteczność

Ocenianie powinno być nakierowane na te wiadomości i umiejętności, których opanowanie przez ucznia pozwala osiągnąć założone cele nauczania.

2.   Wspomaganie procesu uczenia się i nauczania

Ocenianie powinno motywować ucznia oraz skłaniać zarówno ucznia, jak i nauczyciela do wyciągania wniosków  z dotychczasowej współpracy.

3.   Wielowątkowość

Proces oceniania powinien stwarzać sytuacje, w których każdy uczeń będzie miał możliwość zademonstrowania swojej wiedzy, kreatywności i oryginalności.

4.   Otwartość

Kryteria oceniania powinny być zrozumiałe i jawne, a wyniki – dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Proces oceniania powinien  być otwarty na analizę i weryfikację.

5.   Pewność wnioskowania

Materiał zgromadzony w procesie oceniania powinien gwarantować pewność co do umiejętności ucznia.

6.   Spójność wewnętrzna

Każdy składnik zasad oceniania powinien być zgodny ze standardami nauczania, standardami oceniania oraz z programem rozwoju szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Formy i zasady bieżącego oceniania

 

Prace pisemne w klasie
Forma Zakres treści nauczania Częstotliwość Zasady przeprowadzania
Prace klasowe (1 h lekcyjna) jeden dział obszerny lub dwa mniejsze działy przy 2 h tygodniowo trzy prace klasowe w półroczu •      zapowiadane przynajmniej                                      z tygodniowym wyprzedzeniem

•      informacja o pracy klasowej zanotowana wcześniej w dzienniku lekcyjnym

•      pracę klasową poprzedza powtórzenie materiału nauczania

Sprawdziany (do 20 min) materiał nauczania z trzech ostatnich lekcji przy 2 h tygodniowo trzy sprawdziany w półroczu •      zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem
Prace pisemne w domu
Pisemne prace domowe materiał nauczania                         z bieżącej lekcji lub przygotowanie

materiału dotyczącego nowego tematu (nauczanie odwrócone)

przy 2 h tygodniowo dwie prace w półroczu •      zróżnicowane zadania zgodnie                                      z realizowanym materiałem
Prowadzenie zeszytu ćwiczeń zgodnie z tematami lekcji nie mniej niż raz w półroczu •      zasady prowadzenia zeszytu ćwiczeń powinny zostać ustalone na pierwszej lekcji

•      ocenie podlega zarówno poprawność merytoryczna rozwiązywanych zadań, jak i estetyka oraz systematyczność

Inne prace domowe •      prace badawcze, obserwacje i hodowle wskazane

w podstawie programowej

•      zadania związane

z projektami edukacyjnymi

– wykonywanie plakatów, prezentacji PowerPoint do bieżącego materiału

raz w półroczu •      zadania kierowane do pracy w grupach

lub dla uczniów szczególnie zainteresowanych biologią

Odpowiedzi ustne
Ustne sprawdzenie wiadomości materiał nauczania z trzech ostatnich lekcji minimum jedna w półroczu bez zapowiedzi
Pytania aktywne lekcja bieżąca lub lekcje powtórzeniowe częstotliwość dowolna,

w zależności od predyspozycji uczniów

uczniowie sami zgłaszają się                                  do odpowiedzi lub są wyznaczani                    przez nauczyciela
Referowanie pracy grupy lekcja bieżąca lub lekcje powtórzeniowe w zależności od metod pracy stosowanych na lekcji należy zwrócić uwagę na to, aby w kolejnym referowaniu wspólnych prac zmieniały się osoby referujące
Praca na lekcji bieżący materiał nauczania jedna lub dwie oceny w półroczu •      oceniana jest aktywność, zaangażowanie, umiejętność pracy                    w grupie lub w parach

•      w ocenianiu można uwzględnić ocenę koleżeńską lub samoocenę, uzasadniając ją w informacji zwrotnej

 

 

 

 

Pozostałe przedmiotowe zasady oceniania

 1. Pisemne praceklasowe
  • Pisemne prace klasowe są obowiązkowe.
  • W przypadku nieobecności usprawiedliwionej uczeń musi napisać pracę klasową w ciągu dwóch tygodni od daty powrotu do szkoły.
  • Jeżeli nieobecność jest nieusprawiedliwiona, uczeń przystępuje do pracy klasowej na pierwszej lekcji, na którą przyszedł.
  • Uczeń ma prawo poprawić pracę klasową jeśli otrzymał ocenę niedostateczną. Obie oceny są wpisywane do dziennika, a pod uwagę jest brana ocena poprawkowa.

2.   Sprawdziany

Nieobecność ucznia na sprawdzianie nie obliguje go do pisemnego zaliczenia danej partii materiału.

3.   Wymagania na poszczególne oceny szkolne z prac pisemnych

−  100–96% – celujący

 • 95–90% – bardzo dobry

−  89–75% – dobry

 • 74–50% –dostateczny
 • 49–30% –dopuszczający
 • 29–0% –niedostateczny

4.   Prace domowe

 • Zadania związane z realizacją projektu edukacyjnego reguluje rozporządzenie o ocenianiu.
 • Na koniec działu uczeń może wykonać pracę na ocenę.

5.   Praca na lekcji

Uczeń może otrzymać ocenę celującą, jeżeli:

 • samodzielnie zaprojektuje i wykona doświadczenie na lekcji lub omówi doświadczenie wykonane w domu,
 • aktywnie uczestniczy w lekcji ,
 • przygotuje materiały do lekcji odwróconej.

 

Sprawdzenie i ocenianie sumujące postępy ucznia

Podsumowaniem edukacyjnych osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym są ocena śródroczna i ocena roczna. Wystawia                       je nauczyciel po uwzględnieniu wszystkich form aktywności ucznia oraz wagi ocen cząstkowych.

 

Przedmiotowe zasady oceniania zostały opracowane na podstawie wytycznych zawartych w Rozporządzeniu MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. (poz. 843) w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy                       w szkołach publicznych, a także Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2016 r. (poz. 1278) zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołachpublicznych.