PSO-chemia

Przedmiotowy system oceniania – CHEMIA – rok szkolny 2019/2020

 1. Bieżące diagnozowanie osiągnięć uczniów odbywa się poprzez:
 2. a) prace pisemne (sprawdziany, kartkówki);
 3. b) odpowiedzi ustne;
 4. c) prace domowe;
 5. d) prace długoterminowe (projekty, referaty, sprawozdania, zadania problemowe);
 6. e) aktywność na lekcji;
 7. f) pracę w grupach;
 8. h) sprawdzenie estetyki i kompletność zeszytu ćwiczeń lub zeszytu przedmiotowego;
 9. i) inne formy aktywności (przygotowanie i udział w konkursach).
 10. Sprawdziany i kartkówki:
 11. a) sprawdziany całogodzinne obejmujące większy zakres materiału zostaną zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem;
 12. b) sprawdziany są obowiązkowe a uczeń, który opuścił pracę pisemną z przyczyn losowych jest zobowiązany do napisania jej w terminie dwóch tygodni od powrotu do szkoły po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z nauczycielem;
 13. c) sprawdziany mogą zawierać dodatkowe pytania (zadania) na ocenę celującą;
 14. d) uczeń jest informowany o zakresie materiału przewidzianym w sprawdzianie;
 15. e) w przypadku nieobecności nauczyciela na lekcji, na której zaplanowana była praca pisemna, odbywa się ona na kolejnych zajęciach;
 16. f) w przypadku zmiany terminu pracy pisemnej dokonanej na prośbę uczniów, w ciągu tygodnia mogą się odbyć więcej niż trzy takie prace;
 17. g) kartkówki nie muszą być zapowiadane.
 18. Prace pisemne oceniane są w następujący sposób:

 

Przedział procentowy ocena Przedział procentowy ocena
100% + zadanie dodatkowe 6 69% – 51% 3
100% – 87% 5 50% – 31% 2
86% – 70% 4 do 30% 1

 

 1. Dopuszcza się stosowanie „+” w ocenach bieżących (oceny cząstkowe).
 2. Oceny są jawne zarówno dla uczniów jak i dla rodziców (prawnych opiekunów); sprawdzone i ocenione kontrolne prace pisemne uczeń otrzymuje do wglądu na lekcji w terminie: a) sprawdziany – do dwóch tygodni; a) inne krótkie formy wypowiedzi pisemnych – do tygodnia; b) rodzice/prawni opiekunowie mają wgląd do prac pisemnych uczniów na terenie szkoły poprzez indywidualną konsultację z nauczycielem na zebraniach z rodzicami lub w innym terminie uzgodnionym z nauczycielem; c) dokumentacja dotycząca sprawdzonych i ocenionych prac kontrolnych pisemnych zachowana jest w szkole przez bieżący rok szkolny i przechowywana przez nauczyciela przedmiotu.
 3. Uczeń korzystający na pracach pisemnych z pomocy zabronionych, otrzymuje ocenę niedostateczną.
 4. Uczeń otrzyma ocenę proponowaną/przewidywaną z chemii na miesiąc przed ostatecznym wystawieniem ocen.
 5. Oceny śródroczne i roczne nie są średnią arytmetyczną ocen cząstkowych z danego przedmiotu.
 6. Uczeń biorący udział w konkursach przedmiotowych otrzymuje ocenę celującą (cząstkową), laureat konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych ocenę celującą roczną (śródroczną). Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.
 7. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną z pracy klasowej w ciągu dwóch tygodni od oddania sprawdzonych i ocenionych prac. Poprawiona ocena jest wpisywana obok oceny niedostatecznej. Poprawa odbywa się w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Kartkówki obejmujące zakres materiału z 2-3 ostatnich lekcji nie muszą być zapowiadane i nie podlegają poprawie. Uczniowie nieobecni na kartkówce piszą ją w najbliższym terminie (1 tydzień), nie zgłoszenie się to wpis nb. Nie ocenia się ucznia po usprawiedliwionej, dłuższej nieobecności na zajęciach edukacyjnych oraz w sytuacjach losowych.
 8. Aktywność nagradzana jest znakiem + ( 3x + = 5). Uczeń może otrzymać także – za brak zaangażowania w zajęcia. (3x – = 1).
 9. Za brak pracy domowej nie zgłoszonej wcześniej, a stwierdzonej przez nauczyciela sprawdzającego pracę ucznia, otrzymuje on ocenę niedostateczną.

 

 

 

 1. Ogólne wymagania na poszczególne oceny z chemii:
 2. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

– posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza poziom nauczania;

– biegle zapisuje i bilansuje równania reakcji chemicznych oraz samodzielnie rozwiązuje zadania obliczeniowe o dużym stopniu trudności;

– wyjaśnia zjawiska z życia codziennego w oparciu o zdobytą wiedzę;

– samodzielnie i twórczo dobiera stosowne rozwiązania w nowych sytuacjach nietypowych (problemowych);

– formułuje problemy oraz dokonuje analizy i syntezy nowych zjawisk;

– proponuje rozwiązania nietypowe;

– osiąga sukcesy w konkursach chemicznych;

– potrafi udowodnić swoje zdanie, używając odpowiedniej argumentacji, będącej skutkiem zdobytej samodzielnie wiedzy.

– chętnie podejmuje prace dodatkowe, służy pomocą innym, pomaga w pracach związanych z prawidłowym funkcjonowaniem pracowni chemicznej;

– bardzo aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym.

 1. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

– opanował w znacznym zakresie wiadomości i umiejętności określone w programie;

– zapisuje równania reakcji w zależności od etapu edukacyjnego słownie lub wzorami,

– bilansuje równania reakcji chemicznych oraz samodzielnie rozwiązuje zadania obliczeniowe  o dużym stopniu trudności;

– stosuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów i zadań w nowych sytuacjach;

– wykazuje dużą samodzielność i potrafi bez pomocy nauczyciela korzystać z różnych źródeł wiedzy (np. układu okresowego, wykresów, tablic);

– projektuje i bezpiecznie wykonuje proste eksperymenty chemiczne;

– wykazuje się aktywnością podczas lekcji.

 1. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

– opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone w programie;

– poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych zadań i problemów;

– korzysta z układu okresowego pierwiastków chemicznych, wykresów, tablic chemicznych i innych źródeł wiedzy chemicznej;

– bezpiecznie wykonuje proste doświadczenia chemiczne;

– zapisuje i bilansuje równania reakcji chemicznych;

– samodzielnie rozwiązuje zadania obliczeniowe o średnim stopniu trudności;

– jest aktywny podczas lekcji;

– posługuje się prawidłowo terminologią chemiczną.

 1. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

– opanował w zakresie podstawowym te wiadomości i umiejętności określone w programie,

które są konieczne do dalszego kształcenia;

– samodzielnie rozwiązuje typowe zadania;

– z pomocą nauczyciela poprawnie korzysta z innych źródeł wiedzy;

– z pomocą nauczyciela bezpiecznie wykonuje proste doświadczenia chemiczne, zapisuje i bilansuje równania reakcji chemicznych, korzysta ze źródeł wiedzy;

– w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w sposób zadowalający.

 1. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

– ma pewne braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych w programie, ale nie

przekreślają one możliwości dalszego kształcenia;

– popełnia liczne błędy, zna jednak symbole pierwiastków i pisze proste wzory chemiczne;

– z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim

stopniu trudności;

– z pomocą nauczyciela bezpiecznie wykonuje proste doświadczenia chemiczne i zapisuje proste równania reakcji chemicznych;

– przejawia pewne niesystematyczne zaangażowanie w proces uczenia się.

 

Ocenę NIEDOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który:

 • Nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem, które są konieczne do dalszego kształcenia się;
 • Nie zna symboliki chemicznej;
 • Nie potrafi napisać prostych wzorów chemicznych nawet z pomocą nauczyciela;
 • Nie potrafi bezpiecznie posługiwać się prostym sprzętem laboratoryjnym i odczynnikami chemicznymi.

 

 1. Dostosowanie PSO z chemii do możliwości uczniów ze specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi:
 • Uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczniu się oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego są oceniani z uwzględnieniem zaleceń poradni.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w PSO, należy odwołać się do WZO.