Psycholog

Zadania i obowiązki psychologa w szkole

Głównym zadaniem psychologa w szkole jest udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w postaci działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych skierowanych do uczniów, rodziców i nauczycieli.

Do działań podejmowanych przez psychologa należy minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia.

Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

Prowadzenie terapii indywidualnej, rozmów terapeutycznych, profilaktycznych, interwencyjnych.

Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia.

Ażeby pomoc psychologiczna była skuteczna  i zaspakajała potrzeby ucznia należy zdiagnozować problemy dziecka . W tym celu psycholog ma za zadanie rozpoznanie sytuacji rodzinnej, indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia, jego możliwości psychofizycznych, uzdolnień oraz zainteresowań. Zbieranie informacji odbywa się poprzez badania psychologiczne, tj. metodą wywiadu, ankiety, obserwacji, testu, kwestionariusza, analizy wytworów własnych. Dodatkowym źródłem informacji jest rodzina, środowisko uczniowskie, nauczyciele, wychowawca i pedagog szkolny.

Powyższe zadania są realizowane we współpracy z:

–        Dyrekcją Szkoły

–        Rodzicami

–        Nauczycielami, pedagogiem i innymi pracownikami Zespołu Szkół

–        Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

–         Innymi podmiotami, działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży

Sytuacje, w których potrzebna jest pomoc psychologa

Uczniom psycholog szkolny jest potrzebny, gdy pojawiają się:

·         kłopoty z nauką, koncentracją i przystosowaniem do życia szkolnego,

·         kłótnie i nieporozumienia, konflikty w grupie i między kolegami,

·         dokuczanie, odrzucenie, przemoc fizyczna lub psychiczna, wykluczenie społeczne,

·         miłość, zazdrość i inne skomplikowane uczucia z którymi sobie trudno poradzić,

·         konflikty z dorosłymi,

·         kłamstwo, nieuczciwość, niesprawiedliwość i inne dylematy moralne,

·         labilność nastroju, złość, zachowania agresywne, lękowe, niepokój i wiele innych.

·         uczucie lęku, wstyd, poczucie zagrożenia, bezradność, niepokój o siebie i o innych,

·         złe traktowanie, wyszydzanie, wyśmiewanie, poniżanie, niedocenianie i inne,

·    problemy rodzinne – przemoc domowa, wykorzystywanie seksualne, złe traktowanie, zaniedbanie, porzucenie, rozwód, uzależnienia, choroba przewlekła, choroba umysłowa,

·         objawy fizycznego i psychicznego wyczerpania, osłabienie, senność, lęki, zaburzenia jedzenia,

·         nagłe zmiany zachowania, ubierania się, ślady pobicia, zadrapań, bóle głowy, bóle brzucha,

Rozmowa z psychologiem ma służyć rozładowaniu napięcia. W gabinecie psychologa uczeń ma możliwość zwierzenia się ze swoich kłopotów przy jednoczesnym uzyskaniu wsparcia i próbie wspólnego rozwiązania problemu. Uczeń może swobodnie porozmawiać na nurtujące go tematy, może poprosić o pomoc, poradę, może dać upust emocjom,  rozwiać wątpliwości albo popłakać.

Rodzicom psycholog szkolny jest potrzebny, gdy:

·         trzeba zdiagnozować problemy i trudności dziecka,

·         trzeba poinformować szkołę o problemach dziecka i jego rodziny,

·         dziecko ma trudności adaptacyjne i emocjonalne lub problemy z nauką,

·         pojawiają się konflikty dziecka z pracownikami szkoły, trudności w relacjach z innymi dziećmi,

·         trzeba przedyskutować jakiś problem, stworzyć plan działania,

·         pojawia się chęć „wygadania się”, wyżalenia, uzyskania porady lub wsparcia w trudnych chwilach,

·         pojawiają się trudne uczucia w stosunku do dziecka: zniecierpliwienie, niechęć, bezradność, smutek czy złość,

·         pojawiają się problemy wychowawcze w okresie dojrzewania lub problemy rodzinne: napięta atmosfera domowa, konflikty małżeńskie, rozwód, wyjazd któregoś z rodziców za granicę w celach zarobkowych, przemoc domowa, uzależnienia, trudności finansowe,

·  trzeba omówić nieprawidłowe postawy wychowawcze rodziców: nadmierne ochranianie dziecka, zbyt małe wymagania, wyręczanie go, tendencję do poświęcania się lub nadmierny krytycyzm i wymagania, perfekcjonizm, nierealistyczne oczekiwania, zachowania agresywne, poniżanie, lekceważenie dziecka,

Współpraca rodzica z psychologiem ma służyć rozwiązaniu problemu dziecka. Rodzice przychodzący do szkoły są otoczeni szczególną opieką, by mogli w bezpiecznych warunkach zmierzyć się z własnymi problemami i uczuciami.