Regulamin szkolnego koła wolontariatu

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁWOLONTARIATU

Razem Silniejsi

Wstęp

Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły nauczycieli, uczniów i rodziców na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec

drugiego człowieka. Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez Wolontariat można odcisnąć dobre- piętno we wszystkich dziedzinach jego życia.

Staramy się, aby uczniowie w naszej szkole byli pełni pasji i zaangażowania, kierowali się wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Wolontariat również rozwija wśród młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego. Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno-wychowawczy.

 

Postanowienia ogólne

Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz potrzebujących, wykraczające poza więzi rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie.

Wolontariusz -to osoba dobrowolnie i bezinteresownie pomagająca innym. Wolontariuszem może być praktycznie każdy i może pracować wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

Szkolne Koło  Wolontariatu jest inicjatywą skierowaną do uczniów, którzy chcą służyć najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych, inicjować działania            w środowisku szkolnym i lokalnym, oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne.

Szkolne Koło Wolontariatu działa na terenie szkoły pod nadzorem dyrektora i włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno-opiekuńczo–wychowawczą, prowadzoną przez szkołę i związane z nią organizacje samorządowe jak równie pozarządowe.

Opiekę nad Kołem sprawują wyznaczeni przez dyrektora szkoły nauczyciele.

 

 

Cele i działania.

 1. Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.
 2. Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.
 3. Kształtowanie postaw prospołecznych.
 4. Rozwijanie empatii, zrozumienia.
 5. Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
 6. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
 7. Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności.
 8. Angażowanie się na działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej o charakterze

regularnym, akcyjnym, włączenie się w akcje ogólnopolskie.

 1. Możliwość wykorzystywania własnych umiejętności i doświadczeń.

 

 

Prawa wolontariusza.

 1. Do Szkolnego Wolontariatu mogą należeć dzieci i młodzież SP w Darzlubiu.
 2. Członkowie Wolontariatu poświęcają się dla innych, ale nie zapominają o sobie.
 3. Wolontariusze mogą zgłaszać własne propozycje i inicjatywy.
 4. Członkowie Wolontariatu mogą podejmować prace w wymiarze nieutrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu.
 5. Wolontariusze mogą liczyć na wsparcie ze strony opiekunów i innych członków

wolontariatu.

 1. Każdy może przystąpić do koła jak i od niego odejść uprzedzając odpowiednio wcześniej

opiekunów wolontariatu szkolnego

Obowiązki wolontariusza.

 1. Uczniowie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w

wolontariacie oraz podpisać zobowiązanie wolontariusza (załącznik I).

 1. Członkowie Wolontariatu systematycznie uczestniczą w pracach wolontariatu, a także w

spotkaniach i warsztatach.

 1. Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków.
 2. Wolontariusze są równi, szanują siebie i służą pomocą innym wolontariuszom.
 3. Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnych świadczeń za swoją pracę
 4. Członkowie Wolontariatu starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie i być

wzorem dla innych uczniów.

 1. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu

Szkolnego Wolontariatu

 1. Wolontariusze zobowiązują się do przestrzegania kodeksu etycznego wolontariusza:
 2. a) Będę wypełniać wszystkie zadania związane z przyjętą rolą
 3. b) Nie będę składać obietnic, których nie jestem w stanie spełnić
 4. c) W przypadku niemożności wywiązania się ze zobowiązań, poinformuję o tym

koordynatora pracy wolontariuszy

 1. d) Zachowam dyskrecję w sprawach prywatnych, będę unikać zachowań, które mogą być

niewłaściwie zrozumiane

 1. e) Będę otwarty na nowe pomysły i sposoby działania
 2. f) Wykorzystam szansę poznania i nauczenia się nowych rzeczy od innych
 3. g) Nie będę krytykować rzeczy, których nie rozumiem
 4. h)  Będę działać w zespole
 5. i) Będę osobą, na której można polegać
 6. j) Będę chętnie uczyć się. Wiem, że nauka jest nieodłączną częścią każdej dobrze

wykonanej  pracy

 1. k) Postaram się być bardzo dobrym wolontariuszem.

 

Nagradzanie wolontariuszy.

 1. Członkowie wolontariatu mogą być nagrodzeni poprzez:
 2. a) Pochwała Opiekuna Wolontariatu z wpisem do dziennika.
 3. b) Dyplom uznania Wolontariusz Roku.
 4. c) Pochwała dyrektora szkoły
 5. d) Nagroda książkowa na zakończenie roku szkolnego dla najaktywniejszych

wolontariuszy

 1. e) Uczeń, który jest wolontariuszem i realizuje określone zadania może mieć

podwyższoną ocenę z zachowania.

 

Rezygnacja z pracy w wolontariacie.

 1. Każdy wolontariusz ma prawo zrezygnować z pracy w wolontariacie.
 2. Od momentu podjęcia decyzji o rezygnacji, wolontariusz ma dwa tygodnie na dostarczenie opiekunom wolontariatu pisemnego oświadczenia o rezygnacji z podpisem rodzica.

 

Załącznik do Regulaminu

 

Zgoda Rodziców

 

 

 

Wyrażam zgodę na udział córki/syna ………………………………………………..w działaniach wchodzących w zakres Szkolnego  Koła Wolontariatu Razem Silniejsi. Niniejszym oświadczam, że zobowiązuję się zapoznać z Regulaminem Szkolnego Koła Wolontariatu.

 

 

 

 

 

 

……………………..                                                                    ……………………………………

data

podpis rodzica/prawnego opiekuna