Regulamin świetlicy szkolnej

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
w Szkole Podstawowej im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu

 

Zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii zgodnie z wytycznymi GIS, MZ, MEN

 • w związku z sytuacją epidemiologiczną od września 2020 r. ogranicza się grupę świetlicową do 20 osób
 • Przed wejściem do świetlicy szkolnej należy zdezynfekować ręce
 • w trakcie zajęć uczniowie używają tylko swoich przyborów i materiałów
 • ogranicza się korzystanie z niektórych gier i narzędzi znajdujących się w świetlicy
 • do dyspozycji dzieci są tylko przedmioty, które można zdezynfekować, wyprać, wymyć itp.
 • ze względu na ograniczenia zainstalowano przy drzwiach wejściowych do szkoły specjalny dzwonek dla rodziców do kontaktowania się z świetlicą ( rodzice nie wchodzą na teren szkoły)
 • współpraca i kontakt z rodzicami ogranicza się do rozmów telefonicznych, kontaktu przez dziennik elektroniczny oraz Office 365, spotkania indywidualne tylko po wcześniejszym umówieniu

 

Postanowienia ogólne

 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły.
 2. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć opracowanego na podstawie rocznego planu pracy szkoły.
 3. Regulamin świetlicy opracowywany jest co roku przez wychowawców świetlicy na początku każdego roku szkolnego i zatwierdzany przez dyrektora szkoły.
 4. Zajęcia świetlicowe są przeznaczone dla uczniów:
 1. zapisanych do świetlicy na podstawie „Karty zgłoszenia ucznia”
 2. organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.

Zajęcia świetlicowe organizowane są z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizycznych.

 

Cele i zadania świetlicy

 

 1. Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom i młodzieży:

 

 1. zorganizowaną opiekę wychowawczą,
 2. pomoc w nauce,
 3. warunki do nauki własnej,
 4. kulturalną rozrywkę i zabawę,
 5. właściwe wzorce kultury osobistej i współżycia w grupie,
 6. rozwój zainteresowań oraz zdolności,
 7. stymulowanie postawy twórczej,
 8. wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej,
 9. pomoc w nabywaniu umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji z rówieśnikami,
 10. pomoc w odkrywaniu przez dzieci swoich mocnych stron,
 11. wdrażanie i rozpowszechnianie zdrowego stylu życia,
 12. współpracę z ich nauczycielami i rodzicami.

 

 1. Do zadań świetlicy należy:
 1. organizowanie opieki,
 2. organizowanie pomocy w nauce,
 3. tworzenie warunków do nauki własnej,
 4. przyzwyczajanie do samodzielnej pracy,
 5. wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów,
 6. organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,
 7. odkrywanie i rozwijanie zainteresowań,
 8. stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego,
 9. upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny
  i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia,
 10. rozwijanie samodzielności i aktywności,
 11. współpraca z rodzicami i nauczycielami dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej, a także z pedagogiem, psychologiem szkolnym.

 

 

Założenia organizacyjne

 1. Świetlica działa w dni pracy szkoły w godzinach: od 7.00 do 17.00.
 2. Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor szkoły.
 3. Całokształt pracy świetlicy szkolnej organizuje i ją bezpośrednio nadzoruje kierownik

świetlicy szkolnej.

 1. Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie Kart zgłoszenia ucznia, którą wypełniają rodzice.
 2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych, gdzie liczba uczniów nie powinna przekraczać 25 osób. (od września 2020 r. 20 osób)
 3. Opieką wychowawczą objęci są wszyscy uczniowie:
 1. dojeżdżający do szkoły,
 2. skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela lub czekający na zajęcia lekcyjne,
 3. zwolnieni z uczęszczania na zajęcia np. wychowania fizycznego, religii, drugiego języka obcego itp.
 1. Obowiązkiem rodziców/prawnych opiekunów jest odbieranie dziecka punktualnie, według indywidualnych ustaleń. Nagminne nieprzestrzeganie punktualności w ostateczności skutkować może wypisaniem dziecka ze świetlicy.
 2. Każda zmiana decyzji rodziców w kwestii pobytu dzieci w świetlicy musi być przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem.

 

 

Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy szkolnej

 

 1. Wychowanek ma prawo do:

 

 1. właściwie zorganizowanej opieki,
 2. życzliwego traktowania,
 3. poszanowania godności osobistej,
 4. ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną,
 5. wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami,
 6. uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,
 7. rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień,
 8. korzystania z pomocy dydaktycznych, gier i sprzętu audiowizualnego będącego na wyposażeniu świetlicy.

 

 1. Wychowanek jest zobowiązany do:

 

 1. przestrzegania regulaminu wewnętrznego świetlicy,
 2. przestrzegania zasad współżycia w grupie,
 3. współpracy w procesie wychowania i opieki,
 4. uczestniczenia w zajęciach organizowanych w świetlicy,
 5. kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych,
 6. respektowania poleceń nauczyciela,
 7. dostarczania usprawiedliwień swojej nieobecności,
 8. nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy,
 9. przebywania w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela,
 10. nieoddalania się od grupy podczas wyjść poza salę świetlicową,
 11. dbałości o wspólne dobro, ład i porządek,
 12. ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.

 

Współpraca z rodzicami

 1. Bezpośrednia – codzienny kontakt i rozmowy przy odbieraniu lub przyprowadzaniu dziecka do świetlicy.
 2. Rozmowy telefoniczne, dziennik elektroniczny, Office 365
 3. Pisemne informacje w dzienniczku ucznia.
 4. Semestralne spotkania z wychowawcami świetlicy.