Procedura – używanie telefonów komórkowych

PROCEDURY KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH
I SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MAKSYMILIANA WILANDTA W DARZLUBIU

 

 

1)      Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe, tablety i inny sprzęt elektroniczny na własną odpowiedzialność, za zgodą rodziców.

2)      Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu przynoszonego przez uczniów.

3)      Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych podczas wycieczek szkolnych za zgodą rodziców, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za sprzęt, po uprzednim ustaleniu warunków korzystania z wychowawcą – opiekunem grupy.

4)      Podczas pobytu w szkole i zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych, tabletów i innych urządzeń ekranowych (urządzenia powinny być wyłączone i schowane) – z zastrzeżeniem punktu 5.

5)      Możliwe jest korzystanie z telefonu komórkowego jedynie za zgodą nauczyciela.

6)      Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie szkoły powoduje zabranie urządzenia przez nauczyciela na czas zajęć lekcyjnych, a następnie przekazanie go do depozytu u dyrektora szkoły – aparat zostaje wyłączony w obecności ucznia Przypadek ten zostaje odnotowany przez wychowawcę klasy w dzienniku.

7)      Po odbiór telefonu zgłaszają się rodzice lub prawni opiekunowie ucznia.

8)     W przypadku kolejnego łamania zasad uczeń ma obniżoną ocenę z zachowania o jeden stopień.

 

 

 

 

Obowiązuje od 3 lutego 2020 roku