Pedagog

Zadania pedagoga szkolnego w Szkole Podstawowej im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu

1 Organizacja w szkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności  uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji Praw Dziecka.

2 Całkowitej dyskrecji, wszystko o czym powiesz zostanie na zawsze Twoje, nawet jeżeli czasem pedagog będzie namawiał do poszerzenia grona wtajemniczonych to decyzja będzie i tak należała do Ciebie.

3 Życzliwej uwagi, niezależnie z jaką sprawą zwrócisz się do pedagoga.

4 Zostaniesz bardzo uważnie wysłuchany/a i na pewno ominą Cię pouczanie, moralizowanie, krytykowanie i wszystkie te rzeczy których nie cierpimy u naszych rodziców. Otrzymasz za to informację na temat swojej sytuacji i propozycję, poradę oraz pomoc.

5 Pomoc wychowawcom klas w rozpoznaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz diagnolizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych poprzez obserwację zachowania pojedyńczych uczniów i klasy, rozmowy indywidualne i uczestnictwo w godzinach wychowawczych oraz innych spotkań z klasą, analizowanie wyników nauczania i ocen zachowania, rozmowy z rodzicami (opiekunami prawnymi), wywiady środowiskowe, udział w wywiadówkach i radach pedagogicznych, porady wychowawcze, prowadzenie lub organizowanie lekcji, dyskusji na tematy ważne i interesujące młodzież.

6 Określenie form i sposobów udzielania pomocy uczniom w wyrównywaniu braków i luk w nauce.

7 Prowadzenie zajęć na terenie szkołyz zakresu orientacji zawodowej takich jak organizowanie spotkań z przedstawicielami innych szkół ponadgimnazjalnych w celu ułatwienia młodzieży wyboru dalszego kierunku kształcenia i zawodu.

8 Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

9 Współpracuje z poradniami psycholog-pedagog policji, sądem, MOPS

10 Zajmuję się pisaniem programu profilaktycznego dla szkoły jak i jego realizacja.

Anna Budzisz

Godziny pracy pedagoga szkolnego

Poniedziałek: 8:00-15:00

Wtorek: 10:00-15:00

Środa: 8:00-16:00

Czwartek: 8:00-13:00

Piątek: 10:00-15:00

Tel. 58 673 82 92 wew. 106

e-mail: a.budzisz@darzlubie.eu