PSO-język polski – Pani Honorata Jasicka

PSO z języka polskiego 

Ocenie podlegają: 

 • sprawdziany pisemne (prace klasowe 1 i 2-godzinne ze zrealizowanego działu, testy, kartkówki, dyktanda); 
 • praca ucznia na lekcji (aktywność, praca w grupie); 
 • samodzielna praca domowa ucznia (pisemna praca w zeszycie, ćwiczenia); 
 • wypowiedzi ustne: odpowiedzi na pytania, opowiadanie; 
 • wypowiedzi pisemne: odpowiedzi na pytania, rozwiązywanie ćwiczeń, redagowanie tekstów użytkowych i form wypowiedzi przewidzianych programem nauczania; 
 • recytacja z pamięci (wiersz i proza); 
 • czytanie; 
 • zeszyt ćwiczeń (poprawność merytoryczna wykonanych ćwiczeń oraz staranność). 

 Sposoby oraz częstotliwość sprawdzania osiągnięć uczniów 

 • Odpytywanie bieżące – na każdej lekcji. 
 • Wykonywanie przez uczniów ćwiczeń – według uznania nauczyciela. 
 • Prace klasowe w postaci testów rozszerzonej odpowiedzi – minimum 2   półroczu. 
 • Sprawdziany gramatyczne – po każdej większej partii materiału. 
 • Dyktanda – 2 w semestrze. 
 • Diagnoza osiągnięć – minimum 1 w półroczu. 
 • Kartkówki – z bieżącego materiału – według uznania nauczyciela. 
 • Zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń – przynajmniej raz w półroczu. 

  

 Skala ocen 

  

 • Zgodnie z PSO stosuje się skalę ocen od 1 do 6. 
 • W celu dokładniejszego pokazania jakości pracy ucznia dopuszcza się przy ocenach bieżących plusy (+). 
 • Na koniec roku wystawia się ocenę bez znaku (+), (-). 
 • Ponadto znakiem plus (+) oceniana jest na bieżąco aktywność ucznia na lekcji. Pięć znaków plus (+) równa się ocenie bardzo dobrej (5). 
 • Brak przygotowania do lekcji zaznaczany jest minusem (-). Trzy minusy w rubryce ”braki” równają się jedynce, przy czym nie jest to ocena wiedzy czy umiejętności, lecz jedynie informacja o pilności ucznia. 

Nieoddanie w terminie pracy zaznaczane jest w dzienniku   

Nieoddanie w terminie nie wpływa na ocenę pracy, o ile nauczyciel wyznaczył dodatkowy termin. 

 

 Kryteria oceniania 

Ustala się następujące kryteria wystawiania ocen bieżących oraz klasyfikacyjnych (uczeń otrzymuje stopień, którego kryteria jako całość najbliższe jest jego sprawdzonym osiągnięciom): 

Stopień celujący (6) – może otrzymać uczeń, który: 

 • pracował systematycznie, z dużym zaangażowaniem na każdej lekcji i w domu; 
 • wykazywał się inwencją twórczą, nie czekając na inicjatywę nauczyciela; 
 • biegle posługiwał się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy; 
 • wykazywał się indywidualną pracą wykraczającą poza realizowany program; 
 • reprezentował klasę, szkołę w konkursach przedmiotowych np. w polonistycznym, ortograficznym, recytatorskim itp., kwalifikując się do dalszego etapu. 

Stopień bardzo dobry (5) – otrzymuje uczeń, który: 

 • pracował systematycznie z zaangażowaniem na każdej lekcji i w domu; 
 • wykazał się wiedzą i umiejętnościami na poziomie ponadpodstawowym (PP), o znacznym stopniu trudności; 
 • wszystkie zadania wykonywał w terminie. 

Stopień dobry (4) – otrzymuje uczeń, który: 

 • pracował systematycznie na każdej lekcji i w domu; 
 • opanował umiejętności umiarkowanie trudne, ale i niezbędne w dalszej nauce; 
 • poprawnie stosował wiadomości, wykonywał nietypowe zadania teoretyczne i praktyczne; 
 • wykonywał zadania w terminie określonym przez nauczyciela a także uzupełniał ewentualne braki.  

Stopień dostateczny (3) – otrzymuje uczeń, który: 

 • pracował w miarę systematycznie i doskonalił w sobie tę cechę; 
 • opanował wiadomości i umiejętności z języka polskiego na poziomie podstawowym (P); 
 • umie zastosować zdobyte wiadomości w sytuacjach typowych, według poznanego wzorca.  

Stopień dopuszczający (2) – otrzymuje uczeń, który: 

 • wykazał się znajomością treści całkowicie niezbędnych w dalszym zdobywaniu wiedzy z języka polskiego; 
 • wykonywał samodzielnie lub z niewielką pomocą nauczyciela zadania typowe, wyćwiczone na lekcji, o niewielkim stopniu trudności. 

Stopień niedostateczny (1) otrzymuje uczeń, który: 

 • nie opanował wiadomości i umiejętności elementarnych, a stwierdzone braki uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z języka polskiego; 
 • nie umie wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności nawet z pomocą