Ważne zasady dotyczące pobytu dziecka/ucznia w szkole

Uczniu,

 • Zabierz do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
 • Nie zabieraj do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 • W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans.
 • Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli nie możesz tego zrobić natychmiast po wejściu umyj ręce.
 • Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.
 • Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem (szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety), nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 • Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 • Unikaj większych grup dzieci , zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.

Rodzicu,

 • Przyprowadzając/odbierając dziecko do/ze szkoły zachowaj dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 • Możesz wejść z dzieckiem wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 • Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Dziecko do szkoły może przyprowadzić /odbierać tylko osoba zdrowa.
 • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie przyprowadzaj dziecka do szkoły.