Procedura bezpieczeństwa  organizacji pracy Szkoły Podstawowej im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu  w okresie stanu epidemii COVID-19

Procedura bezpieczeństwa 

organizacji pracy Szkoły Podstawowej im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu 

w okresie stanu epidemii COVID-19

 

Cele procedury:

 • zapewnienie bezpośredniej i stałej opieki oraz bezpieczeństwa dzieciom podczas ich pobytu w szkole
 • zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom szkoły w czasie wykonywania ich obowiązków
 • wdrażanie zasad postępowania w sytuacji zagrożenia epidemicznego
 • zwiększenie kontroli nad osobami wchodzącymi na teren przedszkola/szkoły

 

Osoby podlegające procedurze:

Procedura dotyczy wszystkich pracowników, dzieci oraz ich rodziców

 1. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.
 2. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do natychmiastowego informowania o  wszelkich zaistniałych zagrożeniach.

 

Telefony alarmowe:

Europejski numer alarmowy            112

Pogotowie Ratunkowe                     999

Straż Pożarna                                    998

Policja                                               997

Telefoniczna Informacja Pacjenta

o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem                      800 190 590

PSSE  Puck  58 77 53 444,  tel. alarmowy 507 159 482, 605 602 195

 

I Organizacja

 1. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej pierwszeństwo do korzystania z zajęć opiekuńczych w szkole/przedszkolu mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka składają pisemny wniosek do dyrektora ( załącznik nr 1) o potrzebie zapewnienia opieki dziecku w szkole/przedszkolu z dwudniowym wyprzedzeniem .
 3. Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej, w postaci skanu wysłanego na adres: sekretariat@darzlubie.eu , w tytule wpisać „Wniosek do dyrektora szkoły”.
 4. We wniosku rodzice/opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do:

– podania numeru telefonu niezbędnego do szybkiej komunikacji

– wpisania godzin pobytu dziecka w szkole/przedszkolu

– wyrażenia  zgody na mierzenie temperatury dziecka

– podania danych osób upoważnionych do odbioru dziecka ze szkoły/przedszkola

Kliknij tutaj, aby pobrać wniosek

 1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. W razie zauważenia niepokojących objawów dziecka, nauczyciel ma prawo wymagać od rodzica/opiekuna dziecka zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że dziecko jest zdrowe i może przebywać w przedszkolu.
 3. Zgodnie z wytycznymi Głównego  Inspektora Sanitarnego oraz biorąc pod uwagę warunki placówki w grupie może przebywać 8 dzieci. Minimalna przestrzeń do zabawy, wypoczynku i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na jedno dziecko i każdego opiekuna.
 4. W związku z usunięciem dywanów, rodzice/opiekunowie zobowiązani są do  zaopatrzenia dzieci w obuwie zmienne z podeszwą antypoślizgową.
 5. Rodzice komunikują się z personelem telefonicznie lub elektronicznie. Bezpośredni kontakt (w maseczkach i jednorazowych rękawiczkach) następuje tylko w sprawach, których nie można załatwić telefonicznie bądź elektronicznie.
 6. Każda osoba dorosła przebywająca w budynku szkoły zobowiązana jest do korzystania z płynu do dezynfekcji rąk, który znajduje się przy wejściu.

 

II  Przyprowadzanie i odbieranie dziecka ze szkoły

 1. Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci ze szkoły w wyznaczonych przez dyrektora szkoły godzinach.
 2. Ogranicza się przebywanie w placówce osób z zewnątrz.
 3. Rodzice/opiekunowie przyprowadzając i odbierając dziecko z placówki, zobowiązani są do zakrywania ust i nosa, noszenia rękawiczek ochronnych oraz do zachowania dystansu między sobą wynoszącym min. 2 m.
 4. Rodzice/opiekunowie przyprowadzając dziecko do szkoły, powierzają je wyznaczonemu pracownikowi przy drzwiach wejściowych do budynku. Pracownik zaprowadza dziecko do odpowiedniej sali. Rodzic nie wchodzi na teren budynku szkoły.
 5. W sytuacji gdy pracownik szkoły zauważy niepokojące objawy chorobowe ma prawo zmierzyć temperaturę ciała dziecka.
 6. Konsekwencją podwyższonej temperatury (37 st. C i więcej) będzie niewpuszczenie dziecka na teren placówki.
 7. Dziecko z objawami choroby nie zostanie objęte opieką.
 8. Rodzice/opiekunowie odbierają dziecko ze szkoły przy drzwiach wejściowych do budynku.
 9. Nie wolno przyprowadzać dziecka na zajęcia, jeśli ktoś z domowników przebywa na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 1. Dzieci nie mogą przynosić do szkoły zabawek ani innych niepotrzebnych przedmiotów.
 1. Dzieci nie mogą wynosić ze szkoły zabawek ani innych przedmiotów.

 

III Bezpieczeństwo w sali i na placu zabaw

 1. Liczebność grupy przedszkolnej zostaje ograniczona do 8 dzieci.
 2. Liczebność grupy w oddziałach I-III zostaje ograniczona do 8 dzieci w każdej grupie wiekowej.
 3. Grupy są tworzone przy uwzględnieniu wieku dzieci oraz ich potrzeb rozwojowych.
 4. Poszczególne grupy, ze względów organizacyjnych, mogą prowadzić nauczyciele niebędący wychowawcami danego oddziału.
 5. Z sal zostaną usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować
  np. dywany, pluszowe zabawki, miękkie lalki, puzzle, papierowe gry, małe zabawki.
 6. Ze względu na brak możliwości dezynfekcji placu zabaw zostaje on wyłączony z korzystania oraz oznaczony taśmą zabezpieczając przed użyciem.
 7. Z powodu bezpieczeństwa wstrzymane zostają spacery i wycieczki poza teren szkoły.
 8. Sale należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę.
 9. Każda grupa przebywać będzie w wyznaczonych i stałych salach.
 10. W każdej sali, w której będą przebywały dzieci, w widocznym miejscu zostanie umieszczona lista z numerami telefonów: organu prowadzącego, kuratorium oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
 11. W dzienniku zajęć każdej grupy umieszczona będzie karta z numerami telefonów rodziców.
 12. Rozkład dnia zostanie zmodyfikowany, aby uniemożliwić spotykanie się poszczególnych grup np. w szatni.
 13. Nauczyciele organizują dzieciom pobyt w ogrodzie z zachowaniem środków ostrożności:

– zachowanie możliwie maksymalnej odległości przez dzieci

– na boisku w tym samym czasie może przebywać tylko jedna grupa

 1. Pracownicy pedagogiczni powinni zachować dystans między sobą wynoszący min. 1,5 m.
 2. Personel pomocniczy oraz kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
 3. W przypadku wystąpienia u dziecka objawów chorobowych w czasie pobytu w szkole/przedszkolu (kaszel, katar, temperatura, ból brzucha itp.) nauczyciel niezwłocznie, telefonicznie poinformuje rodzica dziecka.
 4. Dziecko, u którego zaobserwuje się objawy choroby, zostanie odizolowane do  pomieszczenia, w którym będzie oczekiwało na przyjście rodziców.
 5. W każdym pomieszczeniu sanitarnohigienicznym, w widocznym miejscu, umieszczona zostanie informacja z zasadami prawidłowego mycia rąk.
 6. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem. Dzieci myją ręce obowiązkowo:
 • po przyjściu do szkoły
 • przed posiłkami i po posiłkach
 • po skorzystaniu z toalety
 • po przyjściu z ogrodu/boiska
 1. Dzieci nie będą w tym czasie myły zębów w przedszkolu.
 2. Wodę do picia podaje dzieciom tylko nauczyciel.
 3. Pracownicy obsługi zobowiązani są do wykonywania swoich dotychczasowych obowiązków ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, klawiatury, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.
 4. Nauczyciele zaopatrzeni są w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos.

 

 

Kliknij tutaj, aby zapoznać się z obowiązkiem informacyjnym