PSO – plastyka

Przedmiotowy System Oceniania z Plastyki

Szkoła Podstawowa klasy 4-7

III gim

 

Zasady oceniania ucznia:

 

Podczas wystawiania oceny z przedmiotu nauczyciel zwraca uwagę na:

 

 • Indywidualne predyspozycje dziecka, jego zdolności plastyczne, znajomość technik odpowiednie wykorzystywanie ich,
 • znajomość wiadomości z teorii historii  sztuki,
 • trafność obserwacji,
 • pomysłowość (oryginalność),
 • wrażliwość,
 •  jego indywidualny wkład pracy potrzebny do realizacji określonych zadań plastycznych,
 • zaangażowanie ucznia w działania plastyczne i jego aktywny w nich udział,
 • umiejętność formułowania problemów, wyciągania wniosków oraz poszukiwania

własnych  rozwiązań

 

 

Ważnym aspektem jest podejmowanie przez ucznia dodatkowych zadań plastycznych, udział w konkursach   plastycznych, włączanie się w życie artystyczne szkoły i środowiska,

 

W przypadku braku zdolności plastycznych i umiejętności wykonywania prac uczeń

nie  jest zwolniony z oceny. Jest zobowiązany wykonać ją na miarę swoich możliwości.

 

Ocenie podlega również:

– Przygotowanie ucznia do zajęć,

(Raz w semestrze uczeń ma prawo zgłosić nauczycielowi nieprzygotowanie do zajęć

bez konsekwencji. O nie przygotowaniu uczeń informuje nauczyciela zaraz po wejściu

do  klasy. Zgłoszenia mogą dotyczyć:  brak materiałów i narzędzi

plastycznych np.: blok, farby, pędzle, pastele itp., brak zaległej pracy.)

 

Jeżeli z powodu braku materiałów plastycznych uczeń nie może wykonać swojej pracy  na  zajęciach, nauczyciel wyznacza inne (podobne) ćwiczenie dla ucznia na lekcji.  W domu  uczeń  wykonuje  pracę w zadanej technice i przynosi ją do szkoły do oceny.

 

Nauczyciel ma prawo wyznaczenia dodatkowego kryterium dla określonej pracy.

Jest to forma ustnej umowy klasy z nauczycielem.

 

Uczeń, który jest nieobecny na lekcji ma obowiązek dowiedzieć się jakie materiały

i  przybory  należy  przygotować na kolejną lekcję  (np. blok, kredki, zeszyty… itp.)

 

Uczeń ma prawo poprawić ocenę, w  terminie ustalonym przez  Nauczyciela. Ocena poprawiona jest wpisana do dziennika obok oceny poprzedniej

( przyjmuje się zapis:1/2)

 

 

KONTRAKT Z UCZNIEM

 

 1. Ma na lekcji materiały niezbędne do wykonania pracy plastycznej.
 2. Zna wymaganie edukacyjne i kryteria ocen.
 3. Praca plastyczna wykonana przez ucznia na lekcji nie może obrażać niczyich uczuć.
 4. Ocenę niedostateczną za pracę plastyczną uczeń otrzymuje tylko wtedy gdy jej nie wykona lub nie odda.
 5. Każdą pracę plastyczną wykonuje samodzielnie.
 6. Ma prawo raz w ciągu semestru nie przygotować się do lekcji.

 

 1. O tym, że uczeń jest nieprzygotowany do lekcji informuje nauczyciela na początku zajęć ,

w przeciwnym razie otrzyma ocenę niedostateczną.

8 Brak materiałów do wykonania pracy plastycznej (gdy uczeń zgłasza nieprzygotowanie)

nie zwalnia  od pracy na lekcji. Uczeń ma obowiązek pracować na  materiałach

zastępczych.

 1. Gdy uczeń jest nieobecny na lekcji pracę plastyczną uzupełnia i oddaje do oceny

w ciągu dwóch  tygodni od daty powrotu do szkoły.

 1. Jeżeli uczeń z różnych przyczyn nie skończył swojej pracy na zajęciach to może to zrobić

w  domu i oddać pracę  na kolejną lekcję w przeciwnym wypadku otrzymuje

ocenę niedostateczną.

 1. Za osiągnięcia w konkursach plastycznych od etapu rejonowego wzwyż uczeń otrzymuje

ocenę  cząstkową celującą.

12.Obowiązkiem ucznia jest utrzymać porządek na stanowisku pracy i przestrzegać zasad

bhp.

 1. Stara się być pozytywnie nastawiony do wykonania swojej

pracy plastycznej wierząc w swoje możliwości.

 

 

Prace plastyczne oceniane są wg ustalonych zasad podanych przez nauczyciela na początku zajęć: w szczególności prace ucznia oceniane są za:

-zgodność z tematem,

-bogactwo treści,

-pomysłowość, (oryginalność)

-wartości formalne ( kompozycja, kolorystyka, właściwości tworzywa, techniki plastyczne),

-wrażliwość,

-estetyka

 

OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJACE OCENIANIU

 1. Prace plastyczne
 2. Odpowiedź ustna
 3. Kartkówki, sprawdziany
 4. Aktywność na lekcji
 5. Przygotowanie do lekcji
 6. Przygotowanie prac na konkursy
 7. Praca w grupie
 8. Udział w zajęciach koła plastycznego
 9. Aktywność plastyczna pozalekcyjna
 10. Praca dodatkowa wykonana na rzecz szkoły ( kiermasze szkolne, dekoracje na uroczystości).

 

 

 

Tryb wystawiania  ocen klasyfikacyjnych.

Ocena półroczna lub roczna:

–     jest wystawiana na koniec każdego semestru z ocen uzyskanych w trakcie jego trwania,

jest podsumowaniem całokształtu pracy ucznia, co nie oznacza średniej ocen.

 

Średnia wyliczana z uwzględnieniem wag w dzienniku elektronicznym:

– jest pomocna w wystawieniu oceny semestralnej lub rocznej,

–  może wpływać na wystawienie oceny semestralnej lub rocznej.

 

Ocenę roczną wystawia się na podstawie uzyskanych ocen w ciągu całego roku.

 

 

 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE

 

 1. Ocena celująca ( 6 )

– uczeń przejawia zdolności plastyczne

– jego prace są wykonane z najwyższą starannością i pełnym zaangażowaniem

– prace plastyczne ukazuje w sposób indywidualny, twórczy i samodzielnie rozwiązuje

problemy plastyczne

– wykonuje dodatkowe zadania, prace, dekoracje

– jest laureatem konkursów plastycznych, wiedzy o sztuce

– aktywnie uczestniczy w zajęciach i jest do nich zawsze przygotowany

 

 1. Ocena bardzo dobra ( 5 )

– uczeń poszukuje indywidualnych rozwiązań plastycznych

– opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności plastyczne określone programem

nauczania

– sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami teoretycznymi, wykorzystując je w

praktyce

– jest zawsze przygotowany do zajęć i aktywnie w nich uczestniczy

– rozwija talent plastyczny

 

 1. Ocena dobra ( 4 )

– uczeń dobrze opanował umiejętności plastyczne i teoretyczne określone programem

nauczania

– poprawnie wykorzystuje wiedzę teoretyczną w praktyce

– przejawia aktywność na zajęciach i jest do nich przygotowany

 

 1. Ocena dostateczna ( 3 )

– uczeń wykazuje podstawową wiedzę w zakresie materiału przewidzianego programem

nauczania

– jest mało aktywny na zajęciach i słabo do nich przygotowany

– nie wykazuje chęci do wykonywania prac i jest w niewielkim stopniu zainteresowany przedmiotem

– nie wykazuje chęci do poprawienia ocen

 

 1. Ocena dopuszczająca ( 2 )

– uczeń minimalnie opanował wiedzę w zakresie programu nauczania

– jest notorycznie nieprzygotowany do zajęć i niechętnie wykonuje zalecane prace,

objawia lekceważący stosunek do przedmiotu

– nie wykazuje chęci do poprawienia ocen

 

 

 1. Ocena niedostateczna (1)

–  uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności określonych minimum programowym

przedmiotu nauczania w danej klasie.

– braki w umiejętnościach i wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie

wiedzy z tego przedmiotu.

– nie jest w stanie rozwiązywać i wykonywać zadań o elementarnym stopniu

trudności.

– nie przygotowuje się do zajęć, a także nie uaktywnia się na nich.

– przeszkadza w prowadzeniu zajęć nauczycielowi i kolegom, zagraża  bezpieczeństwu.

 

 

Dostosowanie  PSO do potrzeb uczniów z dysfunkcjami.

 

Uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego są oceniani z uwzględnieniem zaleceń poradni;