PSO – języki obce

Przedmiotowe zasady oceniania na lekcjach języków obcych

w Szkole Podstawowej im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu

 

 

Najważniejszymi kompetencjami językowymi jest zrozumienie i mówienie. Czytanie i pisanie to uzupełnienie tych kompetencji. Oceny są wystawiane za następujące formy wypowiedzi:

 

  1. I) Odpowiedź ustna obejmuje trzy ostatnie lekcje: odpowiedzi na pytania, tłumaczenie słówek, udział w dialogu, przedstawienie scenki, formułowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi na zadany temat, itp.

Oceniając odpowiedź ustną nauczyciel bierze pod uwagę:

– płynność i skuteczność komunikacji

– poprawność fonetyczną (wymowę)

– dobór słownictwa

– poprawność gramatyczna

  1. II) Odpowiedzi pisemne:
  2. a) kartkówki (niezapowiedziane obejmują materiał z maksymalnie trzech ostatnich lekcji),
  3. b) sprawdziany (z więcej niż trzech lekcji, zapowiedziane na tydzień przed i poprzedzone obowiązkowo powtórzeniem wiadomości)
  4. c) próbne egzaminy,
  5. d) inne prace (np. wypracowania, projekty plastyczne z tekstem angielskim, itp.)

Oceniając wypowiedz pisemną nauczyciel bierze pod uwagę:

– skuteczność komunikacyjną,

– zakres środków językowych,

– poprawność ortograficzną i interpunkcyjną,

– poprawność gramatyczną.

 

– Ocena z pracy pisemnej może być poprawiona w terminie maksymalnie dwóch tygodni od momentu oddania pracy przez nauczyciela.

Jeżeli z przyczyn zdrowotnych lub losowych uczeń nie może napisać sprawdzianu lub innej ważnej pracy z całą klasą, to powinien to uczynić w najbliższym terminie ustalonym z nauczycielem, nie później niż w ciągu 2 tygodni od powrotu do szkoły. Uczeń uchylający się od napisania sprawdzianu w ustalonym terminie zobowiązany jest go napisać na najbliższej lekcji.

 

– W przypadku uczniów ze stwierdzoną dysfunkcją, a w szczególności dysleksją rozwojową nauczyciel może poprosić ucznia o udzielenie odpowiedzi ustnej z materiału obejmującego pracę pisemną. Praca pisemna ucznia będzie oceniana jak praca ucznia z rozpoznaną dysleksją.

 

– Osoba, która w czasie pisania kartkówki, sprawdzianu lub innej pracy pisemnej zostanie przyłapana na zaglądaniu do kartki kolegi lub koleżanki lub korzystaniu z innych niedozwolonych form pomocy (ściąg) otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości jej poprawy.

 

– Oceny z poszczególnych form wypowiedzi mają różną wartość. Najważniejsze są oceny z odpowiedzi, prac kontrolnych, testów i sprawdzianów. Pozostałe oceny mają mniejszą wagę.

 

– Uczeń może zgłosić brak zadania domowego, zeszytu, zeszytu ćwiczeń lub nieprzygotowanie do lekcji trzy razy w każdym semestrze. Takie nieprzygotowanie odnotowywane jest za pomocą minusa. Każdy kolejny brak zadania lub brak przygotowania skutkować będzie oceną niedostateczną.

 

– Plusy można otrzymać za aktywność na lekcji, niektóre prace domowe, prace dodatkowe. Pięć plusów oznacza ocenę bardzo dobrą, sześć – celującą.

 

KRYTERIA OCENIANIA ŚRÓDROCZNEGO I KOŃCOWOROCZNEGO – KLASY IV-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

– Wystawiając ocenę śródroczną i końcoworoczną nauczyciel bierze pod uwagę ocenę formalną (średnią ważoną) oraz nieformalną (na podstawie obserwacji uczniów, analizy aktywności itp.).

– Ocenę śródroczną wystawia się na podstawie średniej ważonej ocen z pierwszego semestru.

– Ocena końcoworoczna jest oceną wystawianą za dany rok szkolny. Pod uwagę bierze się  średnią ważoną ocen z obu semestrów (śr. ważona końcowa).

 

Kryteria wymagań na poszczególne oceny

Ocena celująca:

– bezbłędne rozumienie tekstu pisanego i mówionego (na odpowiednim dla ucznia poziomie)

– poprawność językowa (intonacja, wymowa, struktury gramatyczne)

– swoboda i lekkość wypowiedzi na tematy związane z życiem codziennym (duży zasób słownictwa)

– udział w konkursach językowych

– używanie różnorodnych form i struktur gramatycznych

Ocena bardzo dobra:

– uczeń rozumie tekst

– odpowiada na pytanie związane z nim

– potrafi wypowiedzieć się na zadany temat

– mówi poprawnie fonetycznie

– sam tworzy wypowiedź, intuicyjnie dobierając materiał gramatyczny i leksykalny

– bardzo aktywny na lekcji

– wypowiedzi pisemne bezbłędne

Ocena dobra:

– rozumie krótsze i dłuższe wypowiedzi

– odgaduje słowa i wyrażenia z kontekstu zadań nawet, jeśli nie rozumie ich od razu

– wymowa i intonacja nie zakłóca informacji, którą przekazuje

– zna słownictwo odpowiednie do poruszanego tematu

– potrafi napisać krótkie formy wypowiedzi: tekst, dialog, itp.

Ocena dostateczna:

– niedokładne rozumienie prostego tekstu

– słownictwo proste, mało urozmaicone, brak inwencji

– błędy fonetyczne i leksykalne, ale istnieje możliwość zrozumienia

– częste mylenie zwrotów, niezrozumienie powodujące braki komunikacyjne

– błędy fonetyczne utrudniające zrozumienie wypowiedzi

Ocena dopuszczająca:

– minimalne zrozumienie sensu prostych zwrotów

– błędne formułowanie wypowiedzi

– błędy fonetyczne wykluczający zrozumienie tekstu

– mimo minimalnych predyspozycji językowych uczeń stara się coś przedstawić, czegoś nauczyć, pracuje aby udowodnić, że potrafi zdobyć się na jakiś wysiłek

Ocena niedostateczna:

– braki ze wszystkich dziedzin (gramatyka, słownictwo, fonetyka)

– błędy uniemożliwiające zrozumienie

– niechęć do jakiejkolwiek pracy

– nieodrabianie zadań domowych, nieuczenie się dialogów, wierszy, itp.

– brak aktywności na lekcji

 

KRYTERIA OCENIANIA ŚRÓDROCZNEGO I KOŃCOWOROCZNEGO – KLASY I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

Ocena śródroczna:

 

Uczeń wspaniale opanował zakres poznanego słownictwa i wyrażenia z języka angielskiego. Rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje. Recytuje rymowanki i śpiewa poznane piosenki. Rozumie sens opowiedzianych historyjek. Jest bardzo aktywny i zawsze przygotowany do lekcji. Dobrowolnie podejmuje i wykonuje dodatkowe prace.

 

Uczeń bardzo dobrze opanował zakres poznanego słownictwa i wyrażenia z języka angielskiego. Rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje. Recytuje rymowanki i śpiewa poznane piosenki. Rozumie sens opowiedzianych historyjek. Odrabia zadania domowe i jest aktywny.

 

Uczeń dobrze opanował zakres poznanego słownictwa i wyrażenia z języka angielskiego. Rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje. Recytuje rymowanki i śpiewa poznane piosenki. Rozumie sens opowiedzianych historyjek. Odrabia zadania domowe i jest aktywny.

 

Uczeń opanował niewielką część poznanego słownictwa i wyrażeń z języka angielskiego. Wypowiada się pojedynczymi wyrazami i popełnia błędy w ich wymowie. Często nie odrabia zadań domowych. Rzadko jest aktywny na lekcji.

 

Uczeń ma braki w opanowaniu podstawowego słownictwa. Rozpoznaje tylko niektóre z poznanych wyrazów i ma problemy z ich wymową. Rzadko odrabia zadania domowe, na lekcjach jest nieuważny i nieaktywny.

 

Ocena roczna:

 

Uczeń wspaniale opanował materiał leksykalno-gramatyczny z języka angielskiego.

Uczeń bardzo dobrze opanował materiał leksykalno – gramatyczny z języka angielskiego.

Uczeń dobrze opanował materiał leksykalno-gramatyczny z języka angielskiego.

Uczeń częściowo opanował materiał leksykalno – gramatyczny z języka angielskiego.

Uczeń słabo opanował materiał z języka angielskiego.

Uczeń nie opanował materiału z języka angielskiego.

 

Opracowały:

Dorota Szamocka, Tamara Brucka, Agnieszka Murawska