PSO – matematyka

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI

 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

– samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

– systematycznie poszerza swoją wiedzę korzystając z literatury

– biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych,

– proponuje rozwiązania nietypowe,

– bierze udział w konkursach i olimpiadach matematycznych na szczeblu wyższym niż szkolny.

– osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, kwalifikując się do finału na szczeblu wojewódzkim, regionalnym albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

– opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie,

– sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

– potrafi samodzielnie i logicznie myśleć,

– potrafi czytać ze zrozumieniem treści zadań i inne treści z podręcznika oraz dokonywać ich analizy,

– samodzielnie i umiejętnie korzysta z różnych źródeł wiedzy,

– w większości prace klasowe pisze na oceny bardzo dobre,

– systematycznie przygotowuje się do zajęć i aktywnie w nich uczestniczy,

– bierze udział w konkursach matematycznych.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

– opanował cały zakres wiadomości i umiejętności objęty programem danej klasy,

– wykazuje samodzielność w rozwiązywaniu podstawowych problemów teoretycznych i praktycznych, skomplikowane problemy rozwiązuje z pomocą nauczyciela,

– prace klasowe pisze w większości na ocenę dobrą,

– systematycznie przygotowuje się do zajęć i bierze w nich aktywny udział,

– potrafi czytać ze zrozumieniem treści zadań i inne treści z podręcznika,

– poprawnie posługuje się językiem matematycznym i właściwą terminologią,

– potrafi współpracować w grupie.

– wykazuje duże zainteresowanie i zaangażowanie w przyswajaniu wiedzy.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

– opanował umiejętności i wiadomości objęte programem danej klasy w znacznym zakresie,

– prace klasowe i sprawdziany pisze na ocenę pozytywną (dostateczną lub co najmniej dopuszczającą),

– przygotowuje się systematycznie i stara się brać w miarę aktywny udział w lekcji,

– potrafi samodzielnie korzystać z podręcznika i innych dostępnych źródeł,

– wykazuje samodzielność w rozwiązywaniu zasadniczych, podstawowych zagadnień, lub w szczególnych przypadkach z pomocą nauczyciela.

– błędy w rozumieniu treści oraz językowe nie wypaczają zasadniczych treści

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

– opanował materiał programowy danej klasy pozwalający na kontynuowanie nauki w następnej klasie

– podstawowe zagadnienia i problemy rozwiązuje z pomocą nauczyciela, przy pomocy pytań naprowadzających.

– w miarę swoich możliwości odrabia zadania domowe,

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

– nie opanował umiejętności i wiadomości objętych programem w danej klasie,

– wykazuje niezrozumienie podstawowych pojęć i zagadnień,

– nie potrafi rozwiązać podstawowych zadań,

– nie radzi sobie z prostymi problemami,

– nie potrafi skorzystać z pomocy i wskazówek,

– wykazuje całkowity brak zaangażowania w przyswojeniu wiedzy.

 

Procentowe przeliczanie punktów na oceny:

0 % – 20 % – niedostateczny (1)

21% – 29% – niedostateczny plus (1+)

30 % – 40 % – dopuszczającym (2)

41 % – 49 % – dopuszczający plus (2+)

50 % – 57 % – dostateczny (3)

58 % – 65 % – dostateczny plus (3+)

66% – 73 % – dobry (4)

74% – 81 % – dobry plus (4+)

82% – 89% – bardzo dobry  (5)

90% – 96% – bardzo dobry plus (5+)

97% -100% – celujący  (6)