PSO – religia

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DARZLUBIU

 

Przedmiotowy system oceniania  został opracowany na podstawie Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach

 

Ocenę z religii ustalamy w oparciu o kryteria poznawcze, kształcące i wychowawcze.

 

            W ocenianiu z religii obowiązują poniższe zasady:

 1. Obiektywność – zastosowanie jednolitych norm i kryteriów oceniania.
 2. Jawność – podawanie na bieżąco wyników pracy ucznia (rodzicom na ich zapotrzebowanie lub gdy zaistnieje taka potrzeba ze strony szkoły).
 3. Instruktywność – wskazanie na występujące braki.
 4. Mobilizacja do dalszej pracy.

 

            Prowadzenie zróżnicowanych form i rodzajów kontroli:

 1. Kontrola wstępna (dokonanie diagnozy wiedzy i umiejętności w początkowej fazie kształcenia).
 2. Kontrola bieżąca (sprawdzanie w trakcie trwania procesu kształcenia).
 3. Kontrola końcowa (dotyczy zakończonego etapu kształcenia).
 4. Kontrola dystansowa (zbadanie trwałości wyników po pewnym okresie od zakończenia procesu).

 

            Metody kontroli i ocen:

 1. Konwencjonalne (bieżąca kontrola, prace pisemne, posługiwanie się książką, ćwiczenia praktyczne, kontrola graficzna, obserwacja uczniów w toku ich pracy itp.).
 2. Techniczne sposoby kontrolowania procesu dydaktycznego (kontrola i ocena przy pomocy zróżnicowanych zadań testowych).

 

            Sposoby oceniania:

Wartościowanie gestem, słowem, mimiką, stopniem.

 

            Elementy wchodzące w zakres oceny z religii:

 1. Ilość i jakość prezentowanych wiadomości.
 2. Zainteresowanie przedmiotem.
 3. Stosunek do przedmiotu.
 4. Pilność i systematyczność.
 5. Umiejętność zastosowania poznanych wiadomości w życiu.
 6. Postawa.

 

Kontrola i ocena w religii nie dotyczy wyłącznie sprawdzenia wiadomości, lecz także wartościowania umiejętności, postaw, zdolności twórczych, rozwoju zainteresowań, motywacji uczenia się, a głównie kształtowania cech charakteru, woli, odpowiedzialności za swoje czyny, dokładności, wytrwałości, pracowitości, kultury osobistej, zgodności postępowania z przyjętą wiarą.

 

            Cele oceniania:

 1. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych.
 2. Motywowanie ucznia do dalszej pracy.
 3. Pomaganie uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju.
 4. Systematyczne informowanie rodziców (prawnych opiekunów) o postępach, trudnościach    i specjalnych uzdolnieniach ucznia.
 5. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej.

 

            Ocenie podlegają:

 1. Pisemne prace kontrolne i kartkówki.
 2. Odpowiedzi ustne objęte zakresem materiału z zakresu trzech ostatnich lekcji.
 3. Wypowiedzi w trakcie lekcji, podczas dyskusji, powtórzenia itp.
 4. Praca domowa: krótkoterminowa i długoterminowa.
 5. Znajomość podstawowych prawd wiary.
 6. Prowadzenie zeszytu ucznia.
 7. Pilność, systematyczność, postawy, umiejętności.
 8. Przygotowanie do poszczególnych lekcji.
 9. Korzystanie z Pisma świętego, podręcznika i innych materiałów katechetycznych.
 10. Inne formy aktywności ucznia:
 • praca w grupie (udział w dyskusji, prezentowanie efektów pracy zespołu),
 • aktywność na zajęciach lekcyjnych,
 • referaty, prezentacje,
 • udział w olimpiadach, konkursach, projektach edukacyjnych.
 1. Zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości szkolnych o charakterze religijnym, zaangażowanie w przygotowanie gazetek szkolnych, współpraca ze wspólnotą parafialną .
 2. Praktyki religijne nie podlegają ocenie.

 

            Zasady oceniania

 

 1. Nauczyciel religii na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
 • wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
 • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
 • warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.
 1. W ciągu jednego półrocza nauczyciel wystawia każdemu uczniowi co najmniej cztery oceny cząstkowe.
 2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel religii uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły.
 3. Pisemne prace kontrolne obejmują więcej niż trzy jednostki lekcyjne. Zapowiedziane są co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, a sprawdzane są przez nauczyciela do dwóch tygodni. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia z religii są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).
 4. Odpowiedzi ustne objęte są zakresem materiału z zakresu trzech ostatnich lekcji. Uczeń ma prawo dwa razy w ciągu półrocza zgłosić nieprzygotowanie do odpowiedzi (bez konsekwencji).
 5. Praca domowa: krótkoterminowa i długoterminowa, kontrolowana jest na bieżąco,                    a  oceniania przynajmniej raz w ciągu półrocza.
 6. Kontrola znajomości podstawowych prawd wiary zdobywana jest podczas odpowiedzi ustnej lub pisemnej.
 7. Zeszyt ucznia (ćwiczenia) sprawdzany jest według ustaleń nauczyciela. Przynajmniej jeden raz w półroczu przeprowadzana jest kompleksowa ocena zeszytu.
 8. Promuje się systematyczne ocenianie w ciągu roku połączone z możliwością poprawiania. W wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach poprawianie może odbywać się bezpośrednio przed wystawianiem oceny śródrocznej lub końcoworocznej. Przeprowadza się je według ustaleń osób zainteresowanych w terminie i z zakresu wskazanego przez nauczyciela religii z zastosowaniem formy pisemnej lub ustnej.
 9. Ocena śródroczna i roczna nie ma charakteru średniej arytmetycznej ocen cząstkowych; znaczący wpływ mają przede wszystkim oceny uzyskane aktywności, z prac kontrolnych, dłuższych wypowiedzi, referatów, o ile prezentacja ich przejmie formę wypowiedzi ustnej oraz innych form pracy o charakterze samodzielnym.
 10. Uczeń, który przystąpi do olimpiady czy konkursu religijnego i pomyślnie ukończy co najmniej etap szkolny, będzie mógł uzyskać podniesienie oceny końcoworocznej o jeden stopień.
 11. Laureaci konkursów przedmiotowych z religii o zasięgu wojewódzkim (diecezjalnym), międzywojewódzkim i ogólnopolskim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata ww. konkursów bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje celującą końcową ocenę klasyfikacyjną z religii.
 12. Nauczyciel religii jest zobowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie ww. wymaganiom.

 

Ustalenie wymagań programowych w obrębie poszczególnych poziomów

oraz zastosowanie ich w określonych ocenach osiągnięć uczniów

 

 1. Wymagania na poszczególne oceny

 

Na ocenę CELUJĄCĄ uczeń:

 • Spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej.
 • Prezentuje treści wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ.
 • Samodzielnie posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych.
 • Wykazuje się właściwym stylem wypowiedzi, swobodą w posługiwaniu się terminologią przedmiotową i inną.
 • Angażuje się w prace pozalekcyjne (np. gazetki religijne, montaże sceniczne, pomoce katechetyczne itp.).
 • Osiąga sukcesy w konkursach wiedzy religijnej.
 • Jego pilność, systematyczność, zainteresowanie, stosunek do przedmiotu nie budzi żadnych zastrzeżeń.
 • Wykazuje się umiejętnościami i wiadomościami wykraczającymi poza wymagania edukacyjne; jego praca jest oryginalna i twórcza oraz wskazuje na dużą samodzielność.
 • Inne osiągnięcia indywidualne ucznia promujące ocenę celującą.

 

 

Na ocenę BARDZO DOBRĄ uczeń:

 • Spełnia wymagania określone w zakresie oceny dobrej.
 • Opanował pełny zakres wiedzy, postaw i umiejętności określony poziomem nauczania religii.
 • Prezentuje poziom wiadomości powiązanych ze sobą w logiczny układ.
 • Umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii i praktyce bez ingerencji nauczyciela.
 • Wykazuje się właściwym stylem wypowiedzi.
 • Odznacza się pełną znajomością pacierza.
 • Wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia prace domowe.
 • Aktywnie uczestniczy w religii.
 • Uczestniczy w konkursach wiedzy religijnej.
 • Jest pilny, systematyczny, zainteresowany przedmiotem.
 • Odpowiedzialnie włącza się w dynamikę i przeżycia roku liturgicznego.
 • Opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności wyznaczonych przez nauczyciela programem nauczania; osiągnięcia ucznia należą do złożonych i wymagających samodzielności.
 • Inne możliwości indywidualne ucznia promujące ocenę bardzo dobrą.

 

 

Na ocenę DOBRĄ uczeń:

 • Spełnia wymagania określone w zakresie oceny dostatecznej.
 • Opanował materiał programowy z religii.
 • Prezentuje wiadomości powiązane związkami logicznymi.
 • Poprawnie rozumie uogólnienia i związki między nimi oraz wyjaśnia zjawiska inspirowane przez nauczyciela.
 • Stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych i praktycznych.
 • Wykazuje się dobrą znajomością pacierza.
 • W zeszycie ma wszystkie notatki i prace domowe.
 • Korzysta z pomocy dydaktycznych podczas zajęć lekcyjnych (podręcznik, zeszyt ucznia i inne).
 • Systematycznie uczestniczy w zajęciach religii.
 • Jest zainteresowany przedmiotem.
 • Wykazuje się dobrą umiejętnością zastosowania zdobytych wiadomości.
 • Postawa ucznia nie budzi wątpliwości.
 • Stara się być aktywnym podczas lekcji.
 • Wiadomości i umiejętności ucznia przewidziane programem nauczania nie są pełne dla danego etapu nauczania, ale wiele umiejętności ma charakter złożony i samodzielny.
 • Inne osiągnięcia indywidualne ucznia promujące ocenę dobrą.

 

 

Na ocenę DOSTATECZNĄ uczeń:

 • Opanował łatwe, całkowicie niezbędne wiadomości, postawy i umiejętności.
 • Prezentuje podstawowe treści materiału programowego z religii.
 • Wykazuje się wiadomościami podstawowymi, połączonymi związkami logicznymi.
 • Dość poprawnie rozumie podstawowe uogólnienia oraz wyjaśnia ważniejsze zjawiska                z pomocą nauczyciela.
 • Potrafi stosować wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy nauczyciela.
 • W przekazywaniu wiadomości z religii popełnia niewielkie i nieliczne błędy.
 • Odznacza się małą kondensacją wypowiedzi.
 • Wykazuje się podstawową znajomością pacierza.
 • W zeszycie ucznia sporadyczne braki notatek, prac domowych.
 • Prezentuje przeciętną pilność, systematyczność i zainteresowanie przedmiotem.
 • Wiadomości i umiejętności ucznia są na poziomie podstawowych wiadomości                              i umiejętności przewidzianych programem nauczania dla danego etapu; wiadomości                   i umiejętności należą do przystępnych, o średnim stopniu złożoności i wystarczą do pomyślnego dalszego uczenia się.
 • Inne możliwości indywidualne ucznia wskazujące na ocenę dostateczną.

 

 

Na ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ uczeń:

 • Opanował konieczne pojęcia religijne.
 • Wykazuje się luźno zestawionym poziomem wiadomości programowych.
 • Prezentuje mało zadowalający poziom postaw i umiejętności.
 • Wykazuje brak rozumienia podstawowych uogólnień.
 • Cechuje się brakiem podstawowej umiejętności wyjaśniania zjawisk.
 • Nie potrafi stosować wiedzy, nawet przy pomocy nauczyciela.
 • Podczas przekazywania wiadomości popełnia liczne błędy, wykazuje niepoprawny styl wypowiedzi, posiada trudności w wysławianiu się.
 • Prowadzi zeszyt ucznia.
 • Ma problemy ze znajomością pacierza.
 • Wykazuje poprawny stosunek do religii.
 • Opanował elementarne wiadomości i umiejętności programowe przewidziane dla danego etapu edukacyjnego; są to wiadomości i umiejętności bardzo przystępne, proste                           i praktyczne, niezbędne w funkcjonowaniu szkolnym i pozaszkolnym.
 • Inne możliwości indywidualne ucznia wskazujące na ocenę dopuszczającą.

 

 

Uczeń:

 • Wykazuje rażący brak wiadomości programowych.
 • Cechuje się brakiem jedności logicznej między wiadomościami.
 • Prezentuje zupełny brak rozumienia uogólnień i nieumiejętność wyjaśniania zjawisk.
 • Wykazuje zupełny brak umiejętności stosowania wiedzy.
 • Podczas przekazywania informacji popełnia bardzo liczne błędy.
 • Cechuje się rażąco niepoprawnym stylem wypowiedzi.
 • Nie wykazuje się znajomością pacierza.
 • Nie posiada zeszytu ucznia lub dość często nie przynosi go na lekcję.
 • Lekceważy przedmiot.
 • Inne uwarunkowania indywidualne ucznia wskazujące na ocenę niedostateczną.

 

Wszystkie inne ustalenia znajdują się w Statucie Szkoły.