PSO – historia

Kryteria oceniania z historii w kl. III a,b,c,d gimnazjum oraz w kl.VIII szkoły podstawowej w roku szkolnym 2018/2019.

Opracował Pan Andrzej Mielewczyk

 1. Zeszyt ucznia podlega kontroli i ocenie. Musi zawierać całość materiału zrealizowanego na lekcji oraz prace domowe. Obowiązkiem ucznia jest jak najszybsze uzupełnienie braków w przypadku nieobecności na lekcji.
 2. Na lekcjach historii wiadomości i umiejętności ucznia sprawdzane są w następujący sposób:
  • sprawdziany pisemne z działu (zapowiedziane tydzień wcześniej),
  • zapowiedziane kartkówki obejmujące materiał nauczania z 3 ostatnich lekcji (w szczególnych przypadkach z 3 lekcji wyznaczonych przez nauczyciela),
  • niezapowiedziane kartkówki obejmujące materiał z ostatniej lekcji,
  • odpowiedź ustna (materiał nauczania ostatniej lekcji),
  • praca domowa (nie każda praca domowa otrzyma ocenę).
 3. Uczeń może zdobyć „+” lub dodatkową ocenę za:
  • aktywność na lekcji,
  • pracę w grupie,
  • wykonywanie prac domowych
  • wykonywanie pomocy dydaktycznych np. plakatów, gazetek, krzyżówek,udział w apelach patriotycznych itp.
  • udział i osiągnięcia w konkursach,
  • inne nieobowiązkowe prace domowe świadczące o zaangażowaniu i wiedzy ucznia.
 4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi na lekcji, a jego rodzicom na spotkaniach z nauczycielami.
 5. Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni po jej otrzymaniu.
 6. Ocenę wyższą niż niedostateczna ze sprawdzianu, uczeń może poprawić w czasie nie dłuższym niż dwa tygodnie po jej otrzymaniu.
 7. W wyjątkowych sytuacjach (np. choroba ucznia, nauczyciela, dni świąteczne) oceny wymienione w punkcie 5 i 6 mogą być poprawione w późniejszym terminie.
 8. O możliwości poprawy oceny niedostatecznej z kartkówki decyduje nauczyciel.
 9. Do wystawienia oceny jest brana średnia z pierwszej oceny i oceny poprawionej.
 10. Uczeń nieobecny podczas sprawdzianu lub kartkówki ma obowiązek zgłosić się do nauczyciela bezpośrednio po ustaniu nieobecności i ustalić termin zaliczenia sprawdzianu lub kartkówki w czasie nie przekraczającym dwóch tygodni od momentu powrotu do szkoły (w przypadku jednodniowej nieobecności w dniu sprawdzianu, zapowiedzianej kartkówki uczeń ma obowiązek napisać to  na najbliższej lekcji lub w innym wyznaczonym przez nauczyciela terminie).
 11. W szczególnych przypadkach (np. długa choroba ucznia) zaliczenia mogą się odbyć w dłuższym przedziale czasowym. Niezaliczenie sprawdzianu lub kartkówki w terminie wyznaczonym przez nauczyciela skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej.
 12. W ciągu półrocza można dwa razy zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (nie dotyczy sprawdzianów i kartkówek zapowiedzianych) i brak pracy domowej – bez konsekwencji. Trzeci raz skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej.
 13. Za niezgłoszony brak pracy domowej uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
 14. Trzy plusy otrzymane przez ucznia to ocena bardzo dobra, trzy minusy to ocena niedostateczna.
 15. W przypadku sprawdzianów i kartkówek, przy ustalaniu oceny stosuje się skalę procentową: 100% – 98% ocena celująca, 97% – 90% ocena bardzo dobra, 89% – 70% ocena dobra, 69% – 50% ocena dostateczna, 49% – 30% ocena dopuszczająca, poniżej 29% ocena niedostateczna.
 16. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ustala się zgodnie ze statutem szkoły.