PSO – edukacja dla bezpieczeństwa

Przedmiotowe zasady oceniania  obowiązujące na lekcjach  edukacji dla bezpieczeństwa.

 

 

 1. Pierwszoplanowym kryterium oceniania są umiejętności ucznia. Następnie zaangażowanie ucznia w proces nauczania – uczenia się, jego aktywność, utożsamianie się z problematyką i przejawianie zainteresowania. W dalszej kolejności ocenie podlega cały zasób wiedzy.
 2. Kryteria oceniania:

 

Ocena Umiejętności i aktywność

Uczeń:

Wiedza

Uczeń:

 

Celujący ·      Przedstawia własne koncepcje rozwiązań, działań,

·      Systematycznie wzbogaca swoją wiedzę i umiejętności, dzieli się tym z grupą

·      Odnajduje analogie wskazuję szanse i zagrożenia określonych rozwiązań

·      Wyraża własny, krytyczny, twórczy stosunek do omawianych zagadnień

·      Argumentuje w obronie własnych poglądów, posługując się wiedzą pozaprogramową

·      Zdobył wiedzę znacznie wykraczająca poza zakres materiału programowego
Bardzo dobry ·      Sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych  źródeł informacji

·      Samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy postawione przez nauczyciela

·      Jest aktywny na lekcjach

·      Bezbłędnie  wykonuje czynności ratownicze, koryguje błędy kolegów

·      Odpowiednio wykorzystuje sprzęt i środki ratownicze

·      Sprawnie wyszukuje w różnych źródłach informacje o sposobach alternatywnego działania

·      Zdobył pełen zakres wiedzy przewidziany w programie

·      Sprawnie wykorzystuje wiedzę z różnych przedmiotów do rozwiązywania zadań z edukacji dla bezpieczeństwa

Dobry ·      Samodzielnie korzysta ze wskazanych źródeł informacji

·      Poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo – skutkowych

·      Samodzielnie wykonuje typowe zadania o niewielkim stopniu złożoności

·      Podejmuje wybrane zadania dodatkowe

·      Jest aktywny w czasie lekcji

·      Poprawnie wykonuje czynności ratownicze, umie dobrać potrzebny sprzęt

·      Opanował materiał programowy w stopniu zadowalającym
Dostateczny ·      Pod kierunkiem nauczyciela wykorzystuje podstawowe źródła informacji

·      Samodzielnie wykonuje proste zadania w trakcie zajęć

·      Przejawia przeciętną aktywność

·      Opanował podstawowe elementy programu, pozwalające na podjęcie w otoczeniu działań ratowniczych i zabezpieczających
Dopuszczający ·      Przy pomocy nauczyciela wykonuje proste polecenia, wykorzystując podstawowe umiejętności ·      Wykazuje braki  w wiedzy, nie uniemożliwiają one jednak dalszej edukacji i mogą zostać usunięte
Niedostateczny ·      Nie potrafi wykonać prostych poleceń, wymagających zastosowania podstawowych umiejętności ·      Wykazuje braki  w wiedzy, które uniemożliwiają   dalszy rozwój w ramach przedmiotu

 

 1. Na lekcjach obowiązuje ucznia zeszyt przedmiotowy i podręcznik ( J. Słoma, G. Zając „Żyję i działam bezpiecznie”)

 

 1. Uczeń może otrzymać ocenę za:
 • odpowiedź ustną – zakres trzy tematy wstecz
 • kartkówkę
 • pracę klasową – po zakończeniu działu programu
 • aktywność na lekcji
 • prezentację multimedialną
 • zadanie domowe
 • pracę w grupach
 • ocenę za zeszyt
 • ćwiczenia z pierwszej pomocy
 • aktywny udział w MDP, zawodach strażackich, PCK, harcerskich, OTWP, konkursach przedmiotowych

 

 1. Ocenę niedostateczną uczeń poprawia w terminie dwóch tygodni.
 2. Na lekcjach oceny ustala się w stopniach wg następującej skali:

 

STOPIEŃ Skrót

literowy

Oznaczenie cyfrowe Procentowy wskaźnik poziomu opanowania osiągnięć edukacyjnych uczniów
celujący cel 6 96% –  100%
bardzo dobry plus bdb + 5+ 90% – 95%
bardzo dobry bdb 5 82% – 89%
Dobry plus db + 4+ 74% – 81%
dobry db 4 66% – 73%
Dostateczny plus dst + 3+ 58% – 65%
dostateczny dst 3 50 – 57%
Dopuszczający plus dop + 2+ 41% – 49%
dopuszczający dop 2 30% – 40%
Niedostateczny plus ndst + 1+ 21% – 29%
niedostateczny ndst 1 0 – 20%

 

 1. Przy stopniach cząstkowych dopuszcza się używanie znaków „plus”, pozwalających dokładnie określić poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności.
 2. Uczeń może zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie do zajęć, raz w ciągu półrocza, nie może zgłosić nieprzygotowania do lekcji powtórzeniowej lub przed sprawdzianem.

 

 1. Uzyskane stopnie  w  poszczególnych  formach  aktywności  ucznia  stanowią  podstawę  stopnia  śródrocznego i rocznego.

 

 1. Uczeń jest klasyfikowany z przedmiotu jeżeli posiada 50% obecności na lekcjach.

 

 1. Ocenę śródroczną, roczną ustala się na podstawie co najmniej czterech ocen cząstkowych.

 

Stopnie  mają  różne  wagi.  Ocena  śródroczna i roczna  nie  jest  średnią  ocen  cząstkowych.

Przy  ustalaniu  oceny śródrocznej  i  rocznej  nauczyciel  bierze  pod  uwagę  stopnie  ucznia  z  poszczególnych  form  działalności  ucznia  w  następującej  kolejności :

 • sprawdziany –  (największy  wpływ  na  kształt  oceny śródrocznej  i  rocznej).
 • kartkówki,
 • odpowiedź  ustna,
 • prace  domowe,
 • aktywność  na  lekcji,
 • praca w grupie

 

 

 Uczniowi przysługuje odwołanie się od oceny śródrocznej lub rocznej zgodnie z zasadami zamieszczonymi w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania.

 

 

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej. Zgodne z zapisami w statucie szkoły.

   Podwyższając przewidywaną ocenę klasyfikacyjną, uczeń powinien wykazać się umiejętnościami określonymi w wymaganiach na oczekiwaną ocenę w zakresie tych elemen­tów oceny, z których jego osiągnięcia nie spełniały tych wymagań. Sprawdzenie odbywa się w formie pisemnej, zakres materiału obejmuje cały materiał realizowany w danej klasie.

 

Opracował Jacek Miłosz