PSO – biologia

 

Przedmiotowy System Oceniania 

 Przedmiot – Biologia  

Szkoła podstawowa ( klasy 4-8) i Gimnazjum (klasa3) 

 

Formy i zasady oceniania na lekcjach przyrody. 

 

 1. Pisemne prace klasowe 
 • Pisemne prace klasowe są obowiązkowe. 
 • W przypadku nieobecności usprawiedliwionej uczeń musi napisać pracę klasową w ciągu dwóch tygodni od daty powrotu   do szkoły. 
 • Jeżeli nieobecność jest nieusprawiedliwiona, uczeń przystępuje do pracy klasowej na pierwszej lekcji, na którą przyszedł. 
 • Uczeń ma prawo  poprawić pracę klasową. Obie oceny są wpisywane do dziennika. 

 

 

 1. Sprawdziany 

Nieobecność ucznia na sprawdzianie  obliguje go do pisemnego zaliczenia danej partii materiału. 

 

 1. Wymagania na poszczególne oceny szkolne z prac pisemnych 

−  100–96% – celujący 

 • 95–87% – bardzo dobry 

−  86–71% – dobry 

 • 70–50% – dostateczny 
 • 49–31% – dopuszczający 
 • 30–0% – niedostateczny 

 

 

 1. Odpowiedzi ustne 
 • Przy wystawianiu oceny za odpowiedź ustną nauczyciel jest zobowiązany do udzielenia uczniowi informacji zwrotnej. 
 • Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do odpowiedzi ustnej bez usprawiedliwienia raz w półroczu. Nieprzygotowanie zgłasza nauczycielowi przed lekcją lub na jej początku, zanim nauczyciel wywoła go do odpowiedzi. 
 • Kolejne nieprzygotowanie może zgłosić uczeń uczęszczający do dwóch szkół (np. muzycznej), w okresie odbywających się przesłuchań i egzaminów albo reprezentujący szkołę w ważnych konkursach artystycznych lub zawodach sportowych. 

 

 

 

 1. Prace domowe 
 • Uczeń ma prawo nie wykonać w półroczu jednej pracy, ale musi ją uzupełnić na następną lekcję. 

 

 

 

 1. Praca na lekcji 

Uczeń może otrzymać ocenę , jeżeli: 

 • samodzielnie zaprojektuje i wykona doświadczenie na lekcji lub omówi doświadczenie wykonane w domu, 
 • aktywnie uczestniczy w lekcji z zadawaniem pytań aktywnych, 
 • przygotuje materiały do lekcji odwróconej. 

 

 

 

 

Sprawdzenie i ocenianie sumujące postępy ucznia 

 

Podsumowaniem edukacyjnych osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym są ocena śródroczna i ocena roczna. Wystawia   je nauczyciel po uwzględnieniu wszystkich form aktywności ucznia oraz wagi ocen cząstkowych.