COVID-19: bezpieczny powrót do szkoły – PROCEDURY

Procedury bezpieczeństwa organizacji pracy Szkoły Podstawowej im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 w roku szkolnym 2020/2021

 

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz na podstawie Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 roku ustala się organizację zajęć  w szkole:

 

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych, sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych, sugerujących infekcję dróg oddechowych.

W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa, dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

 1. Przy wejściu do budynku szkoły umieszczono informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły mają możliwość skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk. Dodatkowo pojemniki z płynem rozmieszczone są w całym budynku szkoły.
 • ze środków do dezynfekcji nie korzystają uczniowie z klas 0-III
 1. Dzieci z oddziału przedszkolnego wchodzą do szkoły wejściem od strony ulicy/ stara część szkoły/.
 2. Uczniowie szkoły podstawowej wchodzą jednym wejściem –  od strony boiska szkolnego.
 3. Rodzic/opiekun odprowadza (odbiera) dziecko do wejścia szkoły, w razie złych warunków atmosferycznych do przedsionka szkoły.
 • Ucznia /dziecko odprowadza (odbiera) 1 opiekun  z zachowaniem dystansu od  kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi oraz  od pracowników szkoły min. 1,5 m.
 • Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 1. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów  chorobowych, sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
 2. Kontakt z rodzicem/opiekunem odbywa się poprzez telefon, dziennik elektroniczny, Office 365. Natomiast kontakt na terenie szkoły odbywa się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się (telefon, e-mail).
 • Interesanci mogą wchodzić na teren szkoły tylko w trakcie trwania zajęć lekcyjnych, kierując się wyłącznie do sekretariatu lub intendenta.
 • Przesyłki pocztowe, dokumenty, pisma urzędowe i inne materiały składane do szkoły zostaną objęte 2 dniową kwarantanną.
 1. Szkoła posiada termometr bezdotykowy, który jest dezynfekowany po użyciu w danej grupie. Mierzenie temperatury odbywać się będzie tylko w sytuacji mogącej wskazywać na objawy chorobowe u dziecka/ucznia/pracownika/.
 2. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy, mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w izolatce znajdującej się w gabinecie pielęgniarki szkolnej, niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły własnym środkiem transportu. Następnie postępować zgodnie z obowiązującą w szkole „Procedurą postępowania w przypadku zagrożenia chorobą zakaźną”, stanowiącą załącznik nr 2.

11 .Zajęcia klas I-III odbywają się w starej części szkoły oraz na piętrze budynku B.

Uczniowie nie przebywają na pozostałym terenie szkoły za wyjątkiem :

 • korzystania z sali gimnastycznej podczas zajęć wychowania fizycznego,
 • sali fitness,
 • szatni szkolnej podczas przyjścia do szkoły i powrotu do domu,
 • stołówki szkolnej podczas przerw obiadowych,
 • świetlicy szkolnej,
 • sali komputerowej.
 1. Oddział przedszkolny korzysta tylko z wyznaczonych sali szatni znajdujących się w starej części szkoły. Na przerwę obiadową dzieci zaprowadzane są przez pracownika szkoły do stołówki. W razie konieczności korzystają ze świetlicy szkolnej.
 2. Klasy IV – VIII korzystają z pozostałych sal lekcyjnych i pomieszczeń znajdujących się na terenie szkoły z wyłączeniem pomieszczeń oddziału przedszkolnego oraz klas I-III.
 3. Podczas przerw miedzylekcyjnych zaleca się zachowanie dystansu między uczniami , osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych.
 • podczas przerw , / od godz.8:45 / zaleca się w miarę możliwości pogodowych przebywanie uczniów na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
 • nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
 1. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć lub zdezynfekować ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 2. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu zostają ograniczone  ćwiczenia i gry kontaktowe.
 3. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga zostaną umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 4. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć zostaną zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 5. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 6. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
 7. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych.
 • Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 • Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych zostaną wprowadzone zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii.
 1. Ustala się Regulamin Korzystania z Posiłków w Stołówce Szkolnej stanowiący załącznik nr 1.
 2. Pozakończonej lekcji uczniowie pojedynczo i z zachowaniem odpowiedniego dystansu opuszczają salę lekcyjną.
 3. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
 4. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 5. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 6. Zostaną ustalone zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole.
 7. Zostaną ustalone zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece.
 8. Współpraca z pielęgniarką szkolną pozostaje na dotychczasowych zasadach z uwzględnieniem zapisów sanitarnych.
 9. Uczniowie mogą korzystać z dystrybutorów wody znajdujących się na terenie szkoły jedynie pod nadzorem pracownika szkoły.

 

Załączniki:

 1. Regulamin Korzystania z Posiłków w Stołówce Szkolnej
 2. Procedura postępowania w przypadku zagrożenia chorobą zakaźną.
 3. Procedura BHP w trakcie pandemii koronawirusa dla pracowników Szkoły Podstawowej im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu