Zasady ubiegania się o zasiłek szkolny

ZASADY UBIEGANIA SIĘ O ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:

  1. śmierci rodzica lub prawnego opiekuna,
  2. klęski żywiołowej,
  3. wydatków związanych z długotrwałą chorobą (ucznia, czy w rodzinie),
  4. innych, szczególnych okoliczności.

Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. zamieszkują na terenie Gminy Puck,
  2. w rodzinie zaistniało w/w zdarzenie

Termin i miejsce składania wniosku                                                                                

Wnioskodawca powinien złożyć wniosek w terminie dwóch miesięcy od dnia wystąpienia w/w okoliczności w  sekretariacie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Gminie Puck.ul.10-go Lutego 29 pok.39.

Forma przyznania zasiłku szkolnego
Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie  udokumentowanych wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego.

Wniosek i szczegóły są do pobrania tutaj.