PSO – wos

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie w Szkole Podstawowej

 1. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie oparty został o:

 1. Rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.
 2. Podstawę programową wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej i gimnazjum.
 3. Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej i gimnazjum KOSS, Tomasz Merta, Alicja Pacewicz, Wydawnictwo Civitas.
 4. Wewnątrzszkolne Ocenianie Szkoły Podstawowej im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu.

 

 1. OBSZARY OCENIANIA:
 2. Wiadomości (stopień rozumienia i zapamiętania nabytych informacji) oraz łączenia ich z wiedzą z innych przedmiotów.
 3. Umiejętności (udział w dyskusji oraz umiejętność selekcji problemów, formułowania sądów, obrony własnego zdania, argumentacji, zadawania pytań, wyciągania wniosków, a także korzystania i gromadzenia informacji z różnych źródeł: podręcznika, słowników, encyklopedii, prasy, tekstów źródłowych, internetu, oprogramowania komputerowego).
 4. Różne przejawy aktywności intelektualnej, w tym rozumienie tekstów i instrukcji, praca indywidualna i zespołowa, sprawne wykonywanie powierzonych zadań.
 5. Orientacja w bieżących wydarzeniach politycznych, społecznych i gospodarczych Polski i świata.
 6. Obowiązkowość i systematyczność w pracy, np. staranne gromadzenie materiałów z zajęć, notatek, odrabiane prac domowych.
 7. Wyniki osiągnięte w konkursach na szczeblu szkoły, gminy lub wyższym.

 

 1. SPOSOBY I FORMY OCENIANIA:
 2. 2 testowe sprawdziany wiadomości w półroczu
 3. Co najmniej jedna kartkówka miesięcznie
 4. Projekty długoterminowe (4 rocznie)
 5. Prace domowe
 6. Korzystanie z mapy
 7. Praca na lekcji i praca w grupie

 

 1. SKALE STOSOWANE W SPRAWDZANIU I OCENIANIU:

Kryteria oceny sprawdzianów, projektów, prac domowych oraz korzystania z mapy

Ocena % wykonania zadania
dop 30-50
dst 51-74
db 75-89
bdb 90-96
cel 97-100

 

Kryteria oceny kartkówek

Ocena  punkty
dop 2
dop+ 3
dst 4
dst+ 5
db 6
db+ 7
bdb 8
bdb+ 9
cel 10

 

Za pracę na lekcji uczniowie mogą otrzymywać plusy. Zdobycie 6 plusów skutkuje uzyskaniem oceny celującej.

 

 1. KRYTERIA OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE:

 

Ocena celująca:

– uczeń wykazuje głębokie zainteresowanie problematyką społeczną, prawną, ustrojową oraz problemami współczesnego świata; opanował podstawę programową; ze sprawdzianów, kartkówek, prac domowych, projektów, pracy na lekcji otrzymywał oceny celujące i bardzo dobre; bierze aktywny udział w życiu szkoły oraz angażuje się w życie społeczne swojej wspólnoty lokalnej;

– aktywnie bierze udział w lekcjach, potrafi szybko i samodzielnie rozwiązywać postawione przed nim zadania, jasno i precyzyjnie formułuje swoje myśli;

– wzorowo współpracuje w grupie, potrafi słuchać innych;

– posiada umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy w nowych sytuacjach poznawczych, potrafi odnajdować związki przyczynowo – skutkowe oraz dokonywać syntezy i analizy materiału rzeczowego; potrafi odnaleźć się w sytuacjach trudnych i problemowych; dokonuje świadomych i uargumentowanych wyborów;

– jest systematyczny i twórczy;

Ocena bardzo dobra:

– uczeń posiada umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy w nowych sytuacjach poznawczych, potrafi odnajdować związki przyczynowo – skutkowe oraz dokonywać analizy materiału rzeczowego;

– jest systematyczny i aktywny na zajęciach oraz uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych;

– dobrze współpracuje w grupie;

– myśli wyraża w sposób jasny i precyzyjny, potrafi uzasadnić swoje stanowisko;

– dobrowolnie wykonuje różne prace związane ze zdobywaniem nowej lub integracją zdobytej wiedzy;

 

 

 

Ocena dobra:

– uczeń opanował wiedzę określoną programem w stopniu dobrym;

– posiada umiejętności przewidziane programem nauczania; potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę w procesie dalszego kształcenia oraz w życiu codziennym;

– dobrze współpracuje w grupie;

– jest aktywny na lekcjach; wykonuje powierzone mu zadania;

Ocena dostateczna:

– uczeń dysponuje w stopniu dostatecznym zasobem wiedzy przewidzianej przez program;

– potrafi wykonać polecenia o średnim stopniu trudności, wymagające wykorzystania wcześniej zdobytej wiedzy i umiejętności;

– wypowiada się nie zawsze precyzyjnie;

– ma kłopoty w pracy w grupie;

Ocena dopuszczająca:

– uczeń nie opanował w stopniu dostatecznym materiału przewidzianego programem;

– wykazuje chęć do nauki, przy pomocy nauczyciela jest w stanie zrealizować polecenia wymagające zastosowania wiedzy i umiejętności przewidzianych w programie, nie jest jednak zdolny do samodzielnego wykorzystania zdobytej wiedzy;

– uzyskuje oceny dostateczne i dopuszczające;

– pracuje w grupie jedynie kontrolowany przez nauczyciela;

Ocena niedostateczna:

– uczeń nie opanował wiedzy i umiejętności w zakresie umożliwiającym mu dalsze kształcenie;

– nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie wykonać prostych zadań;

– nie wykazuje chęci do współpracy ani z nauczycielem, ani z kolegami;

– nie jest zainteresowany w najmniejszym stopniu przedmiotem.