PSO – informatyka

 1. Ogólne zasady oceniania uczniów
 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności. Ocenie podlega poziom wiedzy i umiejętności ucznia w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej.
 3. Nauczyciel:
  • informuje ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie,
  • pomaga uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju,
  • motywuje ucznia do dalszych postępów w nauce,
  • informuje rodziców (opiekunów prawnych) o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia.
 4. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych).
 5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) nauczyciel uzasadnia ocenę w sposób określony w statucie szkoły.
 6. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym).
 7. Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności

Ocenie podlegają: sprawdziany, kartkówki, ćwiczenia praktyczne, odpowiedzi ustne, prace domowe, praca na lekcji, prace dodatkowe oraz szczególne osiągnięcia.

 1. Sprawdziany mogą wymagać zapisania odpowiedzi na wydrukowanym arkuszu lub sprawdzać praktyczne umiejętności na komputerze, a ich celem jest weryfikacja wiadomości i umiejętności ucznia po realizacji działu podręcznika.
  • Sprawdzian planuje się na zakończenie działu.
  • Uczeń jest informowany o planowanym sprawdzianie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
  • Przed sprawdzianem nauczyciel podaje jego zakres programowy.
  • Sprawdzian może poprzedzać lekcja powtórzeniowa, podczas której nauczyciel zwraca uwagę uczniów na najważniejsze zagadnienia z danego działu.
  • Sprawdzian pozwala zweryfikować wiadomości i umiejętności na wszystkich poziomach wymagań edukacyjnych, od koniecznego do wykraczającego.
  • Zasady przeliczania oceny punktowej na stopień szkolny:

98 – 100% – celujący

97 – 90% – bardzo dobry

89 – 75% – dobry

74 – 50% – dostateczny

49 – 35% dopuszczający

poniżej 35% – niedostateczny

 • Zadania ze sprawdzianu są przez nauczyciela omawiane i poprawiane po oddaniu parac.
 1. Kartkówki są przeprowadzane w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia z zakresu programowego ostatnich jednostek lekcyjnych (maksymalnie trzech).
  • Nauczyciel nie ma obowiązku uprzedzania uczniów o terminie i zakresie programowym kartkówki.
  • Kartkówka powinna być tak skonstruowana, aby uczeń mógł wykonać wszystkie polecenia w czasie nie dłuższym niż 15 minut.
  • Kartkówka jest oceniana w skali punktowej, a liczba punktów jest przeliczana na ocenę jak sprawdzian.
  • Zasady przechowywania kartkówek reguluje PSO.
 2. Praca na lekcji obejmuje zadania praktyczne, które uczeń wykonuje podczas lekcji. Oceniając je, nauczyciel bierze pod uwagę:
  • wartość merytoryczną,
  • stopień zaangażowania w wykonanie ćwiczenia,
  • dokładność wykonania polecenia,
  • staranność i estetykę.
 3. Odpowiedź ustna obejmuje zakres programowy aktualnie realizowanego działu. Oceniając ją, nauczyciel bierze pod uwagę:
  • zgodność wypowiedzi z postawionym pytaniem,
  • właściwe posługiwanie się pojęciami,
  • zawartość merytoryczną wypowiedzi,
  • sposób formułowania wypowiedzi.
 4. Praca domowa jest pisemną lub ustną formą ćwiczenia umiejętności i utrwalania wiadomości zdobytych przez ucznia podczas lekcji.
  • Pracę domową uczeń wykonuje na komputerze, w zeszycie lub w innej formie zleconej przez nauczyciela.
  • Brak pracy domowej jest oceniany zgodnie z umową między nauczycielem a uczniami.
  • Błędnie wykonana praca domowa jest dla nauczyciela sygnałem mówiącym o konieczności wprowadzenia dodatkowych ćwiczeń utrwalających umiejętności i nie może być oceniona negatywnie.
  • Przy wystawianiu oceny za pracę domową nauczyciel bierze pod uwagę: samodzielność, poprawność i estetykę wykonania.
 5. Aktywność i praca ucznia na lekcji są oceniane zależnie od ich charakteru, za pomocą plusów, minusów lub oceny.
  • Plus uczeń może uzyskać m.in. za samodzielne wykonanie krótkiej pracy na lekcji, krótką poprawną odpowiedź ustną, aktywną pracę w grupie, pomoc koleżeńską na lekcji przy rozwiązywaniu problemu, przygotowanie do lekcji.
  • Minus uczeń może uzyskać m.in. za nieprzygotowanie do lekcji (np. brak podręcznika, zeszytu, plików potrzebnych do wykonania zadania), brak zaangażowania na lekcji.
  • Sposób przeliczania plusów i minusów na oceny jest zgodny z umową między nauczycielem, a uczniami.
 6. Prace dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów, prace projektowe wykonane indywidualnie lub zespołowo, wykonanie pomocy naukowych, prezentacji. Oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.:
  • wartość merytoryczną pracy,
  • stopień zaangażowania w wykonanie pracy,
  • estetykę wykonania,
  • wkład pracy ucznia,
  • sposób prezentacji,
  • oryginalność i pomysłowość pracy.
 7. Szczególne osiągnięcia uczniów, w tym udział w konkursach przedmiotowych (szkolnych i międzyszkolnych) oceniane są dodatkowo.
 8. Zasady uzupełniania braków i poprawiania ocen
 9. Sprawdziany są obowiązkowe. Oceny ze sprawdzianów uczniowie mogą poprawiać raz w semestrze, po uprzednim ustaleniu terminu z nauczycielem.
 10. Ocen ze sprawdzianów wyższych niż ocena dopuszczająca nie można poprawić.
 11. Ocen z kartkówek, odpowiedzi ustnych i ćwiczeń praktycznych nie można poprawić.
 12. Nauczyciel informuje ucznia o otrzymanej ocenie z ostatniej pracy bezpośrednio po jej wystawieniu.
 13. Rodzice (opiekunowie prawni) mogą uzyskać szczegółowe informacje o wynikach i postępach w pracy ucznia podczas indywidualnych kontaktów z nauczycielem (według harmonogramu spotkań przyjętego przez szkołę).
 14. Uczeń ma obowiązek uzupełnić braki w wiedzy i umiejętnościach (wynikające np. z nieobecności), biorąc udział w zajęciach wyrównawczych lub drogą indywidualnych konsultacji z nauczycielem (także online).
 15. W przypadku ponad 50% nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach, które uniemożliwiły uzyskanie przez ucznia oceny semestralnej lub końcowej, należy stosować przepisy zawarte w statucie szkoły.
 16. Sposób poprawiania klasyfikacyjnej oceny semestralnej lub rocznej regulują przepisy zawarte w statucie szkoły i rozporządzenia MEN.
 17. Zasady badania wyników nauczania
 18. Badanie wyników nauczania ma na celu diagnozowanie efektów kształcenia.
 19. Badanie to odbywa się w trzech etapach:
  • diagnozy wstępnej,
  • diagnozy na zakończenie I semestru nauki,
  • diagnozy na koniec roku szkolnego
 20. Oceny uzyskane przez uczniów podczas tych diagnoz nie mają wpływu na oceny semestralną i roczną.

 

 

 1. Wymagania na poszczególne oceny:

Ocenę niedostateczną – otrzymuje uczeń który:

 • nie potrafi wykonać na komputerze prostych zadań,
 • nie rozumie problemów , które przed nim postawiono,
 • nie opanował podstawowych umiejętności zawartych w podstawie programowej,
 • nie potrafi rozwiązać postawionego przed nim zadania-problemu nawet z pomocą nauczyciela,
 • nie potrafi nawet w minimalnym stopniu radzić sobie z problemem,
 • nie posiada minimalnej wiedzy dotyczącej wymaganych umiejętności,
 • lekceważy przedmiot i nie wykazuje chęci współpracy.

Ocenę dopuszczającą – otrzymuje uczeń który:

 • czasami potrafi wykonać na komputerze proste zadania,
 • nie rozumie do końca  problemów , które przed nim postawiono,
 • nie potrafi samodzielnie rozwiązać postawionego przed nim zadania-problemu, jednak z  pomocą nauczyciela wykonuje i rozwiązuje proste zadania,
 • opanował część umiejętności zawartych w podstawie programowej
 • wykazuje chęci do pracy.

Ocenę dostateczną – otrzymuje uczeń który:

 • widoczne braki w wiedzy i umiejętności nadrabia chęcią wykonania zadania
 • nie rozumie problemów, które przed nim postawiono
 • stara się pracować samodzielnie i zgodnie z poleceniami, wykorzystuje przy tym w sposób poprawny podstawowe funkcje programu,
 • w pracy popełnia często błędy,
 • nie przywiązuje wagi do estetycznego wyglądu swojej pracy.

Ocenę dobrą – otrzymuje uczeń który:

 • wykazuje dobry poziom wiedzy o programie i jego funkcjach
 • samodzielnie wykonuje zadania, popełnia tylko nieliczne błędy,
 • wykonuje prace estetycznie,
 • do rozwiązania problemu, zadania stosuje szablonowe rozwiązania.

Ocenę bardzo dobrą – otrzymuje uczeń który:

 • wykazuje i potrafi wykorzystać wiedzę o funkcjach programu,
 • biegle wykorzystuje urządzenia komputerowe,
 • właściwie i samodzielnie dobiera materiały potrzebne do realizacji zadań,
 • do rozwiązania problemu potrafi zastosować różne metody,
 • wykonuje prace estetyczne i przemyślane nie popełniając żadnych błędów.

Ocenę celującą – otrzymuje uczeń który:

 • stosuje i wykorzystuje zaawansowane funkcje programu nie omawiane na zajęciach,
 • dysponuje wiedzą wykraczającą poza wymagania programowe,
 • samodzielnie dostrzega i rozwiązuje problemy,
 • proponuje i wykonuje wyjątkowo przemyślane, funkcjonalne i estetyczne projekty,
 • zadania i ćwiczenia na lekcji wykonuje bezbłędnie, trzeba mu dostarczać dodatkowych, trudniejszych zadań,
 • uczestniczy w konkursach, przechodzi do kolejnego etapu i zajmuje w nich punktowane miejsca,
 • z własnej inicjatywy pomaga innym.

Na ocenę ma również wpływ ogólna postawa ucznia, jego kultura informatyczna oraz zaangażowanie w projekty informatyczne wykonywane na rzecz szkoły, itp – są to dodatkowe oceny za aktywność.

 1. Dostosowanie PSO z informatyki do możliwości uczniów ze specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi.
 2. Uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczniu się oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego są oceniani z uwzględnieniem zaleceń poradni.
 3. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia posiadającego opinię z poradni psychologiczno -pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się
 4. W stosunku do wszystkich uczniów posiadających dysfunkcję, zastosowane zostaną zasady wzmocnienia poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa, motywowania do pracy i doceniania małych sukcesów.