Pierwsza klasa szkoły podstawowej

pierwsza

Regulamin rekrutacji

uczniów do klasy pierwszej

Szkoły Podstawowej im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu

na rok szkolny 2017/2018

 

 

Podstawa prawna:

Ustawa  z dnia 7 września 1991 r. o systemie o światy (Tekst jednolity Dz. U.z 2004 r. Nr 256  poz. 2572) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw  (Dz.U.2013 poz. 1265);

Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.2014 poz.7);

Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw;

Uchwała RADY GMINY PUCK NR XXXI/15/17 z dnia 09 lutego 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;

Uchwała RADY GMINY PUCK NR XXXII/24/17 z dnia 02 marca 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Puck, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

   ZARZĄDZENIE Nr 73/17 RADY GMINY PUCK z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania      rekrutacyjnego oraz uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szk. 2017/2018 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych.

Statut Zespołu Szkół w Darzlubiu

 

 

 1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej uczniowie przyjmowani są:
  1. z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, na podstawie zgłoszenia rodziców;
  2. spoza obwodu szkoły podstawowej, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami i warunkami organizacyjnymi, na wniosek rodzica, po przeprowadzeniu postępowania

Obwód Publicznej Szkoły Podstawowej im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu obejmuje wsie: Darzlubie i Mechowo.

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora szkoły.
 2. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole

w postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący oraz może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata.

 1. Kryteriom, organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich
 2. Ustala się następujące kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkoły podstawowej:
  1. Kandydat, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który przeprowadzana jest rekrutacja, uczęszcza do tej samej szkoły-20 punktów,
  2. Kandydat, który w poprzednim roku realizował roczne przygotowanie przedszkolne w szkole, do której przeprowadzana jest rekrutacja-15 punktów,
  3. Miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców/ opiekunów prawnych kandydata znajduje się w obwodzie szkoły, do której przeprowadzana jest rekrutacja-10 punktów,
  4. W obwodzie tej szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców/ opiekunów prawnych w zapewnieniu należytej opieki-5 punktów.
 3. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły.
 4. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu zobowiązani są do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły.
 5. Do klasy pierwszej w roku szkolnym 2017/2018 przyjmuje się:
  1. dzieci urodzone w 2010 , które w roku kalendarzowym kończą 7 lat;
  2. na wniosek rodziców dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat;
 • dzieci, które korzystały z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym mają rozpocząć naukę w szkole podstawowej;
 • dzieci, które posiadają opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną; dzieci te zwolnione są z obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego;
 1. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców odracza rozpoczęcie przez dziecko spełniania obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny; wniosek składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, nie później niż do dnia 31 sierpnia; odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego;
  1. dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego;
 2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa, rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
 3. dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie, której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym; wniosek, składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat; wniosek można złożyć ponownie w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat; wniosek składa się nie później niż do dnia 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.
 • do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną;
 • dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego, a dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, z których jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kontynuuje także w ośrodku umożliwiającym realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
 1. Dziecko, które w latach szkolnych 2015/2016–2018/2019 realizowało obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, jest przyjmowane do klasy I tej szkoły podstawowej bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego;
 2. Dzieciom, które w roku szkolnym 2017/2018 rozpoczną naukę w klasie I szkoły podstawowej, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, prowadzącej szkołę podstawową, do dnia 15 czerwca 2017 r., może wskazać jako miejsce realizacji obowiązku szkolnego szkołę podstawową inną niż szkoła, w obwodzie, której dziecko mieszka; w tym przypadku przepisu nie stosuje się, gdy spodziewana liczba uczniów w klasie I:
 • w szkołach zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5000 mieszkańców przekracza 7;
 • w pozostałych szkołach przekracza 11.
 1. Wniosek, o którym mowa w pkt 12, można złożyć także do dyrektora szkoły podstawowej innej niż w/w, powiadamiając dyrektora szkoły podstawowej, do której dziecko uczęszcza, o złożeniu wniosku. Jeżeli wniosek został złożony do:
 • dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie, której dziecko mieszka – dziecko jest przyjmowane z urzędu;
 • dyrektora publicznej szkoły podstawowej innej niż wymieniona w pkt 13 – stosuje się zasady przyjmowania uczniów do szkoły podstawowej;
 • dyrektora niepublicznej szkoły podstawowej – stosuje się zasady przyjmowania uczniów do szkoły podstawowej;
 1. W roku szkolnym 2017/2018 zajęcia edukacyjne w klasach I szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.

 

 

 

 

 

17.Terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów oraz postępowania uzupełniającego:

 

 

Lp

 

 

Rodzaj czynności

 

 

Termin postępowania

rekrutacyjnego

 

 

Termin postępowania

uzupełniającego

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

29.03.2017-11.04.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

01.08.2017-16.08.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów  potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

14.04.2017-

18.04.2017

 

 

 

 

 

 

17.08.2017-21.08.2017

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

 

19.04.2017

 

 

 

22.08.2017

 

 

 

4.

 

 

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 

 

24.04.2017-

25.04.2017

 

 

22.08.2017-28.08.2017

 

 

 

5.

 

 

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

 

28.04.2017

 

29.08.2017

18.Zgłoszenie o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej składa się do Dyrektora Szkoły  Podstawowej im. M. Wilandta w Darzlubiu na druku dostępnym w sekretariacie szkoły w terminie od  29 marca 2017r. wraz ze zgłoszeniem przedstawia się do wglądu dokument tożsamości rodzica kandydata;

19.Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych.

20.Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, zawierającej ich imiona i nazwiska. Listy te wywiesza się przy wejściu głównym szkoły.

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie uzupełniające.
 2. Wymagana dokumentacja:
  1. dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły – Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej – Załącznik nr 1;
  2. dzieci spoza obwodu – Wniosek o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły –  Załącznik nr 2;
  3. Oświadczenie – ochrona danych osobowych kl. I SP – 2017-2018 – Załącznik nr 3;
  4. Oświadczenie – nauka religii, etyki kl. I SP – 2017-2018 – Załącznik nr 4;
  5. Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tej samej szkoły podstawowej, gimnazjum – Załącznik nr 5;
  6. Oświadczenie rodziców o zatrudnieniu w obwodzie szkoły i krewnych zamieszkujących w obwodzie szkoły – Załącznik nr 6
  7. Potwierdzenie woli przyjęcia kandydata do klasy pierwszej-Załacznik nr 7
  8. Inna dokumentacja, np. opinia, orzeczenie PP-P, itp
 3. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, mogą być przyjmowane do pierwszej klasy w ciągu całego roku szkolnego, jeżeli wymaga tego sytuacja.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 29 marca 2017

 

Dyrektor

mgr Krystyna Giewartowska

 

Kliknij tutaj, aby pobrać ZAŁĄCZNIKI