Oddział przedszkolny

przedszkole

REGULAMIN  REKRUTACJI DZIECI

do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Darzlubiu

na rok szkolny 2017/2018

 

Podstawa prawna:

 

1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.      2572, z późn. zm.);

 1. Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458) – z art. 14 ust. 1a;
 2. Ustawa z dnia 13 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 1265);
 3. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

(Dz. U. z 2014 r.,  poz. 7);

Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw;

 1. Uchwała RADY GMINY PUCK NR XXXI/15/17 z dnia 09 lutego 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;
 2. UCHWAŁA NR XXXII/25/17 RADY GMINY PUCK z dnia 02 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów oraz określenia ich wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych w Gminie
 3. ZARZĄDZENIE Nr 73/17 RADY GMINY PUCK z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania  rekrutacyjnego oraz uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szk. 2017/2018 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych.

 

 

§ 1

SKŁADANIE WNIOSKÓW

 1. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się wyłącznie na wolne miejsca (art.20w ust.1 w/w ustawy) na pisemny wniosek rodzica (art. 20a ust.4 w/w ustawy) – złożony u Dyrektora (art. 20s ust.1 w/w ustawy) – załącznik Nr

 

§ 2

ZASADY PRZYJĘĆ

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w tym dziecko 6-letnie podlega obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego, natomiast dzieci 3, 4 i 5-letnie uzyskują prawo do wychowania przedszkolnego.

 

 1. Do oddziału przedszkolnego zorganizowanego przy Szkole Podstawowej w Darzlubiu w roku szkolnym 2017/2018 przyjmowane są dzieci, które:
 2. w tym roku kalendarzowym ukończyły 6 lat, zamieszkałe na terenie Gminy Puck.
 3. w tym roku kalendarzowym ukończyły 5 lat , 4 lub 3 lata, zamieszkałe na terenie Gminy Puck, o ile szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 

 1. Dziecko, które w roku szkolnym 2017/2018 nie rozpocznie spełniania obowiązku szkolnego – na podstawie decyzji PPP o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego, kontynuuje roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym przy szkole podstawowej lub w innej formie wychowania

 

 1. Dzieci z rocznika 2011 podlegające obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego zamieszkałe poza Gminą Puck zapisują się do oddziału przedszkolnego lub przedszkola na terenie swojego miejsca zamieszkania, tj. gmina, miasto – a do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Darzlubiu mogą być przyjęte wyłącznie w przypadku wolnych miejsc po zakończeniu rekrutacji, po 29.08.2017 r.

 

 1. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak, niż do ukończenia  9 roku życia. (art. 14 ust. 1a Ustawa z dnia 19 marca 2009 )
 2. Dzieci przyjmuje się do oddziału przedszkolnego po przeprowadzeniu postępowania
 3. O przyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego w trakcie roku szkolnego decyduje
 4. Jeżeli przyjęcie dziecka, o którym mowa w ust. 6, do oddziału przedszkolnego wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, Dyrektor szkoły może przyjąć dziecko po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
 5. Zapewnienie warunków do realizacji prawa, o którym mowa w 8, jest zadaniem własnym gminy.

 

§ 3

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE I KRYTERIA  PRZYJĘĆ

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza  komisja   rekrutacyjna  powołana   przez    Dyrektor wyznacza skład komisji oraz jej przewodniczącego (art.20zb ust.1 ustawy z dnia 06.12.2013r.).

 

 1. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym, komisja – po weryfikacji wniosków spełniających wymogi z § 2 pkt. 1 i 4 niniejszego regulaminu – w pierwszej kolejności bierze pod uwagę kryteria określone w 20c ust.2 ustawy z dnia 06.12.2013) tj.:

 

 

 • wielodzietność rodziny dziecka;
 • niepełnosprawność dziecka;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka;
 • niepełnosprawność obojga rodziców dziecka;
 • niepełnosprawność rodzeństwa dziecka;
 • samotne wychowywanie dziecka w rodzinie;
 • objęcie dziecka pieczą zastępczą.

 

 1. Zgodnie z art.20c ust.3 ustawy z dnia 06.12.2013 – kryteria te mają jednakową wartość i wynoszą po 1 punkcie za każde z
 2. Jeśli po tym etapie postępowania rekrutacyjnego oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami bądź kandydaci uzyskali równorzędną ilość punktów, komisja rekrutacyjna kieruje się kryteriami dodatkowymi, ustalonymi przez Radę Gminy

 

 

 

 

 

 1. Na rok szkolny 201672018 Rada Gminy Puck ustaliła następujące kryteria przyjęcia dzieci do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej oraz ich wartość punktową.

 

L. p. Kryterium Wartość kryterium w punktach
 

1.

 

Kandydat podlega obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

15

 

2.

 

Rodzeństwo dziecka uczęszcza do tego przedszkola /szkoły, jeśli przedszkole mieści się w zespole/ w roku szkolnym, w którym przeprowadzana jest rekrutacja.

 

5

 

3.

 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie może być większa niż 100 % kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych / Dz. U. z 2016 r. poz. 1518, poz. 1579/

 

5

 

4.

 

Zadeklarowana ilość godzin korzystania z wychowania przedszkolnego ponad 5 -cio godzinny, bezpłatny czas wychowania przedszkolnego, będzie wynosić co najmniej 4 godziny dziennie.

 

2

 

5.

 

Kandydat zamieszkuje w miejscowości, w której znajduje się oddział przedszkolny lub w miejscowości należącej do obwodu szkoły podstawowej.

 

3

 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania

 

30

 

§ 4

WARUNKI I DOKUMENTY  POTWIERDZAJĄCE  SPEŁNIANIE   USTALONYCH KRYTERIÓW

 

 1. Zgodnie z 20t ust. 2 pkt 1 a – d, dokumentami, jakie należy dołączyć do wniosku składanego u Dyrektora potwierdzającymi kryteria, o których mowa § 3 ust. 2 są odpowiednio:
  1. oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka;
  2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. ),
  3. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
  4. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866);

 

 1. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego

odpisu lub wyciągu z dokumentu, bądź w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica ( art. 20t ust. 3 i 5 ustawy z dnia 06.12.2013r.).

 

 1. Zgodnie z art. 20t ust. 2 pkt 2, dokumentami, jakie należy dołączyć do wniosku składanego u dyrektora potwierdzającymi kryteria dodatkowe – (jeśli dotyczą), o których mowa § 3 ust. 5 niniejszego regulaminu są odpowiednie oświadczenia.
  1. oświadczenie rodziców o miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie – załącznik Nr 2
  2. oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do tego samego przedszkola /szkoły, jeśli przedszkole mieści się w zespole/ – załącznik Nr 3,
  3. c) deklarowanej ilości godzin korzystania z wychowania przedszkolnego ponad 5-cio godzinny bezpłatny czas wychowania-załącznik Nr 4

 

 1. Oświadczenia składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. (art.20t 6 ustawy z dnia 06.12.2013r.).

 

 1. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w w/w oświadczeniach rodziców, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do wójta, o potwierdzenie tych okoliczności. (art.20t 7 ustawy z dnia 06.12.2013r.).

 

 1. W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, wójt korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucja ta posiada takie informacje.

 

7.Dokumentacja, którą należy dostarczyć do szkoły – na drukach zamieszczonych na szkolnej stronie       internetowej lub dostępnych w sekretariacie szkoły – w terminie od 29.03.2017 r. do 11.04.2017 r.

 1. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Darzlubiu załącznik nr1.
 2. Oświadczenie rodziców o miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie – załącznik nr 2
 3. Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa do tej samej szkoły – załącznik nr 3
 4. Oświadczenie rodzica o zadeklarowaniu ilości godzin korzystania z wychowania przedszkolnego – załącznik nr 4
 5. Oświadczenie – ochrona danych osobowych – oddział przedszkolny 2017-2018 – załącznik nr 5;
 6. Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów dziecka, które od 01.09.2017 r. będzie uczęszczało na lekcje religii zorganizowane w szkole –załącznik nr 6.
 7. Potwierdzenie woli przyjęcia kandydata- załącznik nr 7
 8. Oświadczenie o wielodzietności, samotnym wychowywaniu dzieci – załącznik nr 8.
 9. Decyzja o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego-załącznik nr 9.
 10. Zaświadczenie o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego /jeśli obowiązek ten był spełniany poza oddziałem przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Darzlubiu – dostarczyć do 30.06.2017 /
 11. k) Inna dokumentacja

 

8.Rodzice dzieci, które będą w roku szkolnym 2017/2018 kontynuować obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym zorganizowanym przy Szkole Podstawowej w Darzlubiu, na podstawie decyzji o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego, składają w sekretariacie szkoły w terminie od 29.03.2017 r. do 11.04.2017 r. /lub w innym terminie – po uzyskaniu opinii PPP i decyzji o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego/ następujące dokumenty:

 1. Decyzja PPP o odroczeniu,
 2. Deklaracja o kontynuowaniu rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym zorganizowanym przy Szkole Podstawowej w Darzlubiu na podstawie decyzji o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego– załącznik nr 9;
 3. Oświadczenie – ochrona danych osobowych – oddział przedszkolny 2017/ 2018 – załącznik nr 5;
 4. Oświadczenie – nauka religii – oddział przedszkolny 2017/ 2018 – załącznik nr 6;
 5. Zaświadczenie o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego /jeśli obowiązek ten był spełniany poza oddziałem przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Darzlubiu – dostarczyć do 30.06.2017 /.

 

9.Kandydaci, o których mowa w ust. 8 nie podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu i na wniosek rodziców – na podstawie Deklaracji – są przyjmowani do oddziału przedszkolnego.

§ 5

ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW W PRACACH KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 1. Postępowanie rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w oddziale przedszkolnym danej szkoły.

 

 1. Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego, publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych oddziałów przedszkolnych, publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania

 

 1. We wniosku, o którym mowa w ust. 2, określa się kolejność wybranych oddziałów przedszkolnych, publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego w porządku od najbardziej do najmniej

 

 1. W pierwszym etapie rekrutacji komisja weryfikuje złożone wnioski oraz deklaracje rodziców o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej – przeprowadzając wstępną kwalifikację.

 

 1. Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecka do oddziału przedszkolnego, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane

 

 1. Deklaracje o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej oraz nowe wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie będą

 

 1. Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie podana do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie oddziału przedszkolnego.

 

 1. Komisja rekrutacyjna przyjmuje tylu kandydatów iloma wolnymi miejscami dysponuje przedszkole, zachowując kolejność stosowania kryteriów określonych w 3 pkt. 2 i 5 niniejszego regulaminu i wagę ustalonych punktów za ich spełnianie.

 

 1. Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostanie podana do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie oddziału przedszkolnego.

 

§ 6

TERMINY  POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

 1. Na rok szkolny 2017/2018 Dyrektor Szkoły Podstawowej w Darzlubiu określa następujące terminy postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, składania dokumentów oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018

 

 

 

Lp

 

 

Rodzaj czynności

 

 

Termin postępowania

rekrutacyjnego

 

 

Termin postępowania

uzupełniającego

 

 

1.

 

 

 

 

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

29.03.2017-11.04.2017

 

 

 

 

09.05.2017-21.07.2017

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i dokumentów  potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.20t ust.7 ustawy.

 

 

14.04.2017

 

 

 

 

 

 

 

25.07.2017

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

 

19.04.2017

do godz.12.00

 

 

 

25.07.2017

 

 

 

4.

 

 

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 

 

24.04.2017-

25.04.2017

 

 

27.07.2017-

28.07.2017

 

 

5.

 

 

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

28.04.2017

 

10.08.2017

 

 1. Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej w Darzlubiu mogą być przyjęci do oddziału przedszkolnego zorganizowanego przy Szkole Podstawowej w Darzlubiu lub innego oddziału przedszkolnego lub przedszkola na terenie Gminy Puck, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Gmina Puck nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym oddziale przedszkolnym lub przedszkolu. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Gminy Puck przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.

 

 1. Jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 dziecko zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej w Darzlubiu, któremu ta szkoła ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, nie zostało przyjęte do oddziału przedszkolnego, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Darzlubiu, informuje o nieprzyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego Wójta Gminy Puck. W tym przypadku wójt jest obowiązany pisemnie wskazać rodzicom inny oddział przedszkolny lub inne publiczne przedszkole albo inną publiczną formę wychowania przedszkolnego, które mogą przyjąć dziecko.

 

 1. Dyrektor Szkoły w Darzlubiu, w której zorganizowano oddziały przedszkolne, zawiadamia pisemnie rodziców dziecka o nieprzyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego do 30 kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który została przeprowadzona rekrutacja.
 §7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Listy dzieci zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego, o których mowa w § 5 pkt.4 oraz w § 6 pkt. 3 niniejszego regulaminu nie są tożsame z listami dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego.
 2. Pod pojęciem „wielodzietności rodziny” rozumie się rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci (art. 20b pkt.1 ustawy z dnia 12.2013r.).
 3. Za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje  wspólnie  co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 20b 2 ustawy z dnia 06.12.2013r.).
4.          Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 29 marca 2017 roku.

 

 

 

Dyrektor

mgr Krystyna Gierwatowska

 

 

Kliknij tutaj, aby pobrać ZAŁĄCZNIKI