PSO – wf

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej

Im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego oparty został o:

 1. Rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.
 2. Podstawę programową wychowania fizycznego w szkole podstawowej.
 3. Program nauczania wychowania fizycznego dla klas IV-VII szkoły podstawowej, Stanisław Żołyński, Wydawnictwo Fosze 2017.
 4. Wewnątrzszkolne Ocenianie Szkoły Podstawowej im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu.

 

Ocena z wychowania fizycznego będzie składową ocen z zajęć klasowo – lekcyjnych i zajęć do wyboru przez ucznia.

OBSZARY OCENIANIA:

 1. Wysiłek wkładany przez ucznia w wykonywanie ćwiczeń (zaangażowanie, postawa)
 2. Przygotowanie do zajęć
 3. Systematyczny udział w zajęciach
 4. Aktywność na rzecz szkoły i kultury fizycznej
 5. Umiejętność ruchowe zawarte w podstawie programowej
 6. Wiadomości z zakresu edukacji zdrowotnej
 7. Zachowanie na zajęciach.

SPOSOBY I FORMY OCENIANIA:

 1. Ocena półroczna/roczna z wychowania fizycznego będzie wypadkową ocen końcowych z poszczególnych obszarów oceniania(postawa ucznia-zaangażowanie, zachowanie na zajęciach-kompetencje społeczne, umiejętności ruchowe i wiadomości) zarówno z zajęć lekcyjnych, jak i z zajęć do wyboru
 2. Przy ocenianiu ucznia z wychowania fizycznego na pierwszym miejscu brany jest pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w zajęcia
 3. Bardzo ważnym kryterium oceny jest systematyczny udział na zajęciach
 4. Ocenę półroczną/roczną wystawia nauczyciel prowadzący zajęcia lekcyjne
 5. Na początku każdego roku szkolnego przedstawiane są uczniom kryteria szczegółowe będące podstawą ocen
 6. Bardzo ważnym elementem przy wystawianiu oceny uczniowi jest regularne przynoszenie przez niego stroju sportowego
 7. Ocena z wychowania fizycznego może być podniesiona o stopień wyżej za znaczne osiągnięcia sportowe lub inne szczególne działania i zasługi
 8. Sprawność motoryczną ucznia ocenia się wg testów sprawności fizycznej
 9. Umiejętności ruchowe ucznia oceniane będą na podstawie zadań kontrolno-oceniających pozwalających na ustalenie poziomu opanowania tych umiejętności.
 10. Uczeń ma prawo do poprawy oceny cząstkowej
 11. Uczeń jest na bieżąco informowany o uzyskanych ocenach
 12. Rodzice otrzymują informacje o ocenach na bieżąco ( dziennik elektroniczny) i na zebraniach rodziców.

SKALE STOSOWANE W SPRAWDZANIU I OCENIANIU:

Kryteria oceny przygotowania do zajęć

(ocena raz na miesiąc)

Ocena Przygotowanie do zajęć
ndst 5 razy brak stroju
dop 4razy brak stroju
dst 3razy brak stroju
db 2 raz brak stroju
bdb 1 raz brak stroju
cel Uczeń zawsze przygotowany do zajęć

 

Kryteria oceny za zaangażowanie na zajęciach

Uczeń, który otrzyma sześć plusów dostaje ocenę celującą.

 

Kryteria oceny z zakresu umiejętności ruchowych

 

Klasa czwarta

Ocena Dopuszczająca Dostateczna   Dobra   Bardzo dobra   Celująca  
LA   DZ CH DZ CH DZ CH DZ CH
60m  – 0,5 u.b. 14,3 14,0 13,3 13,0 12,3 12,0 11,3 11,0
600/800 -15 u.b. 4,30 5,00 4,00 4,30 3,40 4,10 3,20 3,50
Skok w dal -15 Skok 1,70 1,80 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20
Pił. Palantowa -4 Rzut 7 10 15 20 20 25 25 30
Gimnastyka. Przewrót w tył i w przód. Przystąpił do ćwiczeń Wykonał 2 ćw. z pomocą   Wykonał 2 ćw. sam   Wykonał 2 ćw. z postawy wysokiej   Wykonał 2 ćw. z postawy wysokiej w układzie  
Piłka nożna. Prowadzenie piłki i zatrzymanie Pokonał tor w marszu Pokonanie toru w biegu   20 s.   15 s.   10 s.  
Siatkówka. Odbicia górne i dolne, zagrywka Przystąpił do ćwiczeń 3 odbicia,

3 zagrywki

  6 odbić,

5 zagrywek

  8 odbić,

7 zagrywek

  10 odbić,

10 zagrywek

 
Koszykówka. Kozłowanie i podanie Przystąpił do ćwiczeń Marsz z kozłowaniem lepszą ręką, 4 celne podania   Marsz ze zmianą ręki, 6 celnych podań   Tempo umiarkowane, 8 celnych podań   Tempo szybkie, 10 celnych podań  
Piłka ręczna. Poruszanie się po boisku, podanie Przystąpił do ćwiczeń Pokonanie toru w marszu   Pokonanie toru w biegu   25 s. 20 s. 20 s. 15 s.

 

Klasa piąta

Ocena Dopuszczająca Dostateczna   Dobra   Bardzo dobra   Celująca  
LA   DZ CH DZ CH DZ CH DZ CH
60m u.b. 12,8 12,5 11,8 11,5 11,3 11,0 10,8 10,5
600/800 u.b. 4,10 4,40 3,40 4,10 3,20 3,50 3,00 3,30
Skok w dal Skok 1,80 2,00 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40
Pił. palantowa Rzut 10 15 20 25 25 30 30 35
Gimnastyka. Przewrót w przód i tył. Stanie na rękach Przystąpił do ćwiczeń Wykonał 2 ćw. z pomocą, jedno bez pomocy   Wykonał 2 ćw. sam, jedno z pomocą   Wykonał 3 ćw. z postawy wysokiej   Wykonał 3 ćw. z postawy wysokiej w układzie  
Piłka nożna. Prowadzenie piłki w slalomie Pokonał tor w marszu Pokonanie toru w biegu   20 s.   15 s.   10 s.  
Siatkówka. Odbicia górne i dolne, zagrywka Przystąpił do ćwiczeń 4 odbicia,

4 zagrywki

  7 odbić,

6 zagrywek

  8 odbić,

8 zagrywek

  10 odbić,

10 zagrywek

 
Koszykówka. Kozłowanie, podanie, chwyt. Rzut z biegu. Pokonanie toru w marszu Pokonanie toru w biegu   30 s. 25 s. 25 s. 20 s. 20 s. 15 s.
Piłka ręczna. Podanie, chwyt, kozłowanie, rzut. Pokonanie toru w marszu Pokonanie toru w biegu   30 s. 25.s 25 s. 20 s. 20 s. 15 s.

 

Klasa szósta

Ocena Dopuszczająca Dostateczna   Dobra   Bardzo dobra   Celująca  
LA   DZ CH DZ CH DZ CH DZ CH
60m u.b. 12,3 12,0 11,3 11,0 10,8 10,5 10,3 10,0
600/800 u.b. 3,50 4,20 3,20 3,50 3,00 3,30 2,40 3,10
Skok w dal Skok 2,30 2,50 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80
Pił. Palantowa Rzut 15 20 25 30 30 35 35 40
Gimnastyka. Przewrót w tył i przód, stanie na rękach, przerzut bokiem. Przystąpił do ćwiczeń Wykonał 3 ćw. z pomocą, jedno bez pomocy   Wykonał 2 ćw. sam, dwa z pomocą   Wykonał 4 ćw. z postawy wysokiej   Wykonał 4 ćw. z postawy wysokiej w układzie  
Piłka nożna. Przyjęcie, podanie, prowadzenie i strzał Pokonał tor w marszu Pokonanie toru w biegu   20 s.   15 s.   10 s.  
Siatkówka. Odbicia górne i dolne, zagrywka Przystąpił do ćwiczeń 5 odbicia ,

5 zagrywki

  8 odbić,

7 zagrywek

  9 odbić,

9 zagrywek

  10 odbić,

10 zagrywek

 
Koszykówka. Rzut po dwutakcie, kozłowanie, chwyt i podanie Pokonanie toru w marszu Pokonanie toru w biegu   30 s. 25 s. 25 s. 20 s. 20 s. 15 s.
Piłka ręczna. Podanie, chwyt, kozioł, rzut do bramki po biegu Pokonanie toru w marszu Pokonanie toru w biegu   25 s. 20.s 20 s. 15 s. 15 s. 10 s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa siódma

Ocena Dopuszczająca Dostateczna   Dobra   Bardzo dobra   Celująca  
LA   DZ CH DZ CH DZ CH DZ CH
100m u.b. 19,5 19,0 18,5 18,0 17,5 17,0 16,5 16,0
1000/1200 m. u.b. 6,15 6,15 5,45 5,45 5,15 5,15 4,45 4,45
Skok w dal Skok 2,30 2,70 2,80 3,10 3,30 3,50 3,80 4,00
Pchnięcie kulą Pchnięcie 3,50 4,50 4,00 5,00 5,00 6,00 6,00 7,00
Gimnastyka. Przystąpił do ćwiczeń Wykonał 3 ćw. z pomocą, jedno bez pomocy   Wykonał 2 ćw. sam, dwa z pomocą   Wykonał 4 ćw. z postawy wysokiej   Wykonał 4 ćw. z postawy wysokiej w układzie  
Piłka nożna. Strzał głową i tor przeszkód. Pokonał tor w marszu Pokonanie toru w biegu   20 s.   15 s.   10 s.  
Siatkówka. Odbicia górne i dolne, zagrywka. Przystąpił do ćwiczeń 6 odbicia ,

6 zagrywki

  8 odbić,

8 zagrywek

  9 odbić,

9 zagrywek

  10 odbić,

10 zagrywek

 
Koszykówka. Rzut po dwutakcie, naskoku, kozłowanie, chwyt i podanie Pokonanie toru w marszu Pokonanie toru w biegu   30 s. 25 s. 25 s. 20 s. 20 s. 15 s.
Piłka ręczna. Podanie, chwyt, kozioł, rzut do bramki po biegu zwód pojedyńczy. Pokonanie toru w marszu Pokonanie toru w biegu   25 s. 20.s 20 s. 15 s. 15 s. 10 s.

 

 

 

Klasa ósma

Ocena Dopuszczająca Dostateczna   Dobra   Bardzo dobra   Celująca  
LA   DZ CH DZ CH DZ CH DZ CH
100m u.b. 18,5 17,5 17,5 16,5 16,5 15,5 15,5 14,5
1000/1200 m. u.b. 6,00 6,00 5,30 5,30 5,00 5,00 4,30 4,30
Skok w dal Skok 2,60 3,00 3,00 3,40 3,50 3,80 4,00 4,20
Pchnięcie kulą Pchnięcie 5,00 5,00 6,00 6,00 7,00 7,00 8,00 8,00
Gimnastyka. Przystąpił do ćwiczeń Wykonał 4 ćw. z pomocą, jedno bez pomocy   Wykonał 3 ćw. sam, dwa z pomocą   Wykonał 4 ćw. z postawy wysokiej   Wykonał 5 ćw.  w układzie  
Piłka nożna.  Tor przeszkód. Pokonał tor w marszu Pokonanie toru w biegu   20 s.   15 s.   10 s.  
Siatkówka. Odbicia górne i dolne, zagrywka, zbicie piłki. Przystąpił do ćwiczeń 7 odbicia ,

7 zagrywki

  8 odbić,

8 zagrywek

  9 odbić,

9 zagrywek

  10 odbić,

10 zagrywek

 
Koszykówka.  Rzut osobisty, kozłowanie, dwutakt Pokonanie toru w marszu Pokonanie toru w biegu   30 s. 25 s. 25 s. 20 s. 20 s. 15 s.
Piłka ręczna. Tor przeszkód. Pokonanie toru w marszu Pokonanie toru w biegu   25 s. 20.s 20 s. 15 s. 15 s. 10 s.

 

 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 1. Wykazuje bardzo dużą aktywność i zaangażowanie na lekcjach.
 2. Jest zawsze przygotowany do zajęć( posiada zawsze strój sportowy)
 3. Wkłada bardzo dużo wysiłku w wykonywane zadania.
 4. Przestrzega zasady fair play na boisku i w życiu.
 5. Chętnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych, pracuje na rzecz szkolnego wychowania fizycznego, reprezentuje szkołę w rozgrywkach sportowych.
 6. Prezentuję postawę godna naśladowania jest koleżeński, życzliwy, odznacza się wysoką kulturą osobistą, nigdy nie stosuje przemocy i nigdy nie używa wulgaryzmów.
 7. Zawsze przestrzega ustalonych zasad i regulaminów.
 8. Troszczy się o bezpieczeństwo swoje i innych.
 9. Stosuje zasady fair play: szanuje rywala, respektuje przepisy gry, właściwie zachowuje się w sytuacji zwycięstwa i porażki, dziękuje za wspólna grę.
 10. Jest kulturalnym kibicem, zawodnikiem i sędzią.
 11. Szanuje własne zdrowie : nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie używa dopalaczy, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych.
 12. Dokonuje samooceny możliwości psychoruchowych.
 13. Identyfikuje swoje mocne strony, budując poczucie własnej wartości, planuje sposoby rozwoju oraz ma świadomość słabych stron, nad którymi należy pracować.
 14. Doskonale współpracuje w grupie, szanując poglądy i wysiłki innych, wykazuje asertywność i empatię.
 15. Motywuje innych do aktywności fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem osób o niższej sprawności fizycznej i osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 16. Całkowicie opanował materiał programowy, posiada duże wiadomości z zakresu wychowania fizycznego (przystąpił do wszystkich zadań kontrolno – oceniających)

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 1. Na zajęciach jest aktywny i zaangażowany.
 2. Jest przygotowany do zajęć ( dopuszcza się jednokrotny brak stroju sportowego w miesiącu).
 3. Starannie i sumiennie wykonuje powierzone zadania.
 4. Systematycznie uczęszcza na zajęcia.
 5. Przestrzega zasady fair play na boisku .
 6. Dość regularnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych.
 7. Pracuje na rzecz szkolnego wychowania fizycznego.
 8. Jest kulturalny i koleżeński wobec innych.
 9. Zdarzają mu się pojedyncze przypadki użycia wulgaryzmów oraz użycia siły wobec innych.
 10. Stara się przestrzegać ustalonych zasad i regulaminów.
 11. Troszczy się o bezpieczeństwo swoje i innych.
 12. Stara się stosować zasady fair play .
 13. Stara się być dobrym kibicem, zawodnikiem i sędzią.
 14. Szanuje własne zdrowie : nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie używa dopalaczy, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych.
 1. Dokonuje ogólnej samooceny możliwości psychoruchowych.
 2. Identyfikuje swoje mocne strony, budując poczucie własnej wartości, planuje sposoby rozwoju oraz ma świadomość słabych stron, nad którymi należy pracować.
 3. Współpracuje w grupie, szanując poglądy i wysiłki innych, wykazuje asertywność i empatię.
 4. Stara się motywować innych do aktywności fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem osób o niższej sprawności fizycznej i osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 1. Opanował w stopniu bardzo dobrym materiał programowy, posiada duże wiadomości z zakresu wychowania fizycznego (przystąpił do wszystkich zadań kontrolno – oceniających).

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń , który:

 1. Nie zawsze jest aktywny i zaangażowany na zajęciach.
 2. Z reguły jest przygotowany do zajęć ( dopuszcza się dwukrotny brak stroju sportowego w miesiącu).
 3. Stara się systematycznie uczęszczać na zajęciach.
 4. Potrzebuje motywacji podczas wykonywania zadań ruchowych.
 5. W zajęciach pozalekcyjnych uczestniczy nieregularnie.
 6. Swoim zachowaniem nie budzi większych zastrzeżeń.
 7. Zdarzają mu się pojedyncze przypadki użycia wulgaryzmów oraz użycia siły wobec innych.
 8. Czasami nie przestrzega ustalonych zasad i regulaminów.
 9. Nie zawsze troszczy się o bezpieczeństwo swoje i innych.
 10. Zdarzają mu się przypadki niestosowania zasad fair play.
 11. Stara się być dobrym kibicem, zawodnikiem i sędzią.
 12. Stara się współpracować w grupie, szanować poglądy i wysiłki innych, wykazywać asertywność i empatię.
 13. Szanuje własne zdrowie : nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie używa dopalaczy, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych.
 14. Dokonuje ogólnej samooceny możliwości psychoruchowych.
 15. Podczas sprawdzianów wykazał się średnim opanowaniem elementów technicznych i wiadomości z zakresu kultury fizycznej (przystąpił do wszystkich zadań kontrolno – oceniających).

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 1. Nie wykazuje szczególnej aktywności na zajęciach.
 2. Bywa bardzo często nieprzygotowany do zajęć ( 3 razy w miesiącu).
 3. Często jest nieobecny na zajęciach.
 4. Powierzone zadania wykonuje niestarannie i niedbale.
 5. Nie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
 6. Nie pracuje na rzecz szkolnego wychowania fizycznego i nie szanuje sprzętu sportowego.
 7. Wykazuje braki w zakresie wychowania społecznego, często bywa nieżyczliwy i niekoleżeński, używa wulgaryzmów i brzydkich wyrażeń.
 8. Zdarzają mu się częste przypadki niestosowania zasad fair play.
 9. Nie stara się być dobrym kibicem, sędzią i zawodnikiem.
 10. Nie zależy mu na właściwej współpracy w grupie, nie szanuje poglądów i wysiłków innych.
 11. Nie motywuje innych do aktywności fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem osób o niższej sprawności fizycznej i osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 12. Wykazał się przeciętnym poziomem opanowania umiejętności technicznych i wiadomości z zakresu wychowania fizycznego (przystąpił do wszystkich zadań kontrolno – oceniających).

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 1. Na zajęciach nie wykazuje żadnej aktywności.
 2. Regularnie jest nieprzygotowany do zajęć.
 3. Bardzo często opuszcza zajęcia.
 4. Powierzone zadania wykonuje bardzo niestarannie , okazuje lekceważący stosunek do tego, co robi.
 5. Wykazuje bardzo duże braki w zakresie wychowania społecznego: jest niekulturalny i agresywny wobec innych, bardzo często używa wulgaryzmów i brzydkich wyrażeń.
 6. Bardzo często zdarzają mu się częste przypadki niestosowania zasad fair play.
 7. Zachowuje się niewłaściwie jako kibic, sędzia i zawodnik.
 8. Nie współpracuje w grupie, nie szanuje poglądów i wysiłków innych.
 9. Nie rozwiązuje problemów, nagminnie je stwarza.
 10. Podczas sprawdzianów wykazał się niskim poziomem opanowania umiejętności technicznych i wiadomości z zakresu wychowania fizycznego(przystąpił do wszystkich zadań kontrolno – oceniających).

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który :

 1. Na zajęciach nie wykonuje i nie chce wykonywać żadnych powierzonych mu zadań.
 2. Wykazuje skrajnie lekceważący stosunek do przedmiotu.
 3. Nigdy nie jest przygotowany do zajęć.
 4. Samowolnie i nagminnie opuszcza zajęcia.
 5. Nagminnie łamie zasady współżycia społecznego.
 6. Jest agresywny i wrogo nastawiony do innych.
 7. Używa bardzo wulgarnego języka.
 8. Stanowi zagrożenie dla innych.
 9. Z premedytacją dezorganizuje pracę na zajęciach.
 10. Nie szanuje własnego zdrowia.
 11. Nie opanował wiadomości i umiejętności wymaganych na danym etapie edukacyjnym( nie przystąpił do wszystkich zadań kontrolno – oceniających).