SuperKLASA

REGULAMIN KONKURSU „ SUPER KLASA 2016/2017”

       1.Konkurs na Super klasę prowadzi i koordynuje komisja konkursowa powołana przez

Przewodniczącego Zespołu Wychowawczego Gimnazjum w Darzlubiu.

  1. Głównym celem konkursu jest ukazywanie pozytywnych zachowań młodzieży gimnazjalnej, promowanie nauki, kultury osobistej i zaangażowanie w życie klasy, szkoły i środowiska.
  2. W konkursie biorą udział klasy gimnazjalne.
  3. Konkurs trwa cały rok szkolny.
  4. Każda klasa zbiera w ciągu roku szkolnego punkty w różnych obszarach według poniższego wykazu.

Średnia klasy z poszczególnych przedmiotów na I semestr wg przelicznika :

-średnia od 0 – 1,9      – 0 punktów

– średnia od 2 – 2,99   – 20 punkty

– średnia od 3 – 3,99   – 40 punkty

– średnia od 4 – 4,99   – 60 punktów

– średnia od 5 – 5,99   – 80 punktów

– średnia 6                     – 10O punktów

Punktacja za wystawione oceny z zachowania :

-zachowanie wzorowe         – 3 p. x każdy uczeń

– zachowanie bardzo dobre – 2p. x każdy uczeń

– zachowanie dobre               -1p. x każdy uczeń

         Udział w konkursach :

       – szkoła : I miejsce – 10 p., II miejsce – 8 p., III miejsce – 6 p. x ilość ucz.

– powiat : I miejsce – 10 p., II miejsce – 8 p., III miejsce – 6p. x ilość ucz.

– rejon/woj. I – 10p., II- 8p., III- 6 p. x ilość ucz.

– ogólnopolskie : I miejsce – 10p., II – 8p., III- 6 p x ilość ucz. – wyróżnienie: 4 p.

Udział w ogólnoszkolnych ,powiatowych i wyższych  zawodach sportowych :  

– I miejsce indywidualnie – 10p (grupowo- chł., dz.- 10p)

– II miejsce indywidualnie – 8p (grupowo – chł., dz. -8p)

– III miejsce indywidualnie -6p (grupowo – chł., dz.-6p)

 

 

 

Stan czytelnictwa :

– średnia za I semestr w przeliczeniu na jednego ucznia :

– I miejsce …………… 10p.

– II miejsce …………….8 p.

– III miejsce ……………6 p.

 Frekwencja klasy do końca maja :

– 95 %              – 30 p.                             spóźnienia ( na rok, punkty ujemne) :     20-40        (-2p)

– 94 %- 93 %   – 28-26 p.                                                                                               41-60        (-4p)

– 92% – 91%     – 24-22 p.                                                                                              61-80        (-6p)

– 90% – 88%     – 20-16 p.                                                                                              81-100      (-8p)

– 87% – 85%     – 14- 10 p.                                                                                   powyżej 100      (-10p)

– 84% – 82%      – 8 – 4 p.

– 81%                  – 2 p.

– poniżej 80%    – 0 p.

  1. Wszystkie punkty sumuje się.
  2. Klasa, która zgromadzi najwięcej punktów otrzymuje tytuł SUPER KLASY, dyplomy uczniów Super klasy oraz otrzymuje nagrodę specjalną.
  3. Wszystkie sprawy sporne związane z przeliczeniem punktów rozstrzyga Komisja Konkursowa w porozumieniu z nauczycielem koordynującym konkurs.
  4. Informacja o punktach zdobytych przez klasy będzie podana do wiadomości uczniów na półrocze i koniec roku na stronie internetowej szkoły.
  5. 10. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo modyfikacji regulaminu.