Egzamin – informacje dla rodziców

Informacje o egzaminie ósmoklasistów dla rodziców

 

 1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej i obejmuje następujące przedmioty:
 2. język polski
 3. matematykę
 4. język obcy nowożytny.

Egzamin ósmoklasisty z każdego przedmiotu jest przeprowadzany innego dnia.

Pierwszego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut.

Drugiego dnia jest przeprowadzany egzamin z matematyki, który trwa 100 minut.

Trzeciego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka obcego nowożytnego,  90 minut.

 1. Zgodnie z komunikatem o harmonogramie egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany:
 2. a. w terminie głównym: w kwietniu – w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym
 3. w terminie dodatkowym: w czerwcu – w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym.

 

 1. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:
 2. z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym ALBO
 3. przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole, której jest uczniem lub słuchaczem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Struktura i harmonogram egzaminu:

 

Harmonogram  egzaminu  klasy VIII.

21-23 kwietnia 2020 roku

 

  Standardowy Wydłużony czas
Zakres: język polski 120 minut

09:00-11.00

 

180 minut

09:00-12.00

Zakres: matematyka 100 minut

09:00-10.40

 

150 minut

09:00-11.30

Zakres: język obcy nowożytny 90 minut

09:00-10.30

 

135 minut

09:00-11.15

 

 1. Przebieg egzaminu:

 

 1. Po zajęciu miejsc przez wszystkich zdających przewodniczący zespołu nadzorującego informuje ich: a. o zasadach zachowania się podczas egzaminu ósmoklasisty
 2. o dodatkowych 5 minutach przeznaczonych na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi po zakończeniu czasu przewidzianego na rozwiązanie zadań (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi)
 3. o zasadach oddawania arkuszy egzaminacyjnych po zakończeniu pracy.
 4. Następnie – nie wcześniej niż o godzinie określonej w komunikacie o harmonogramie – członkowie zespołu nadzorującego rozdają zdającym arkusze egzaminacyjne oraz naklejki przygotowane przez OKE. Naklejki mogą również zostać przekazane zdającym przy losowaniu miejsc.
 5. Po rozdaniu arkuszy przewodniczący zespołu nadzorującego informuje zdających: a. o obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań z instrukcją zamieszczoną na 1. oraz 2. stronie arkusza egzaminacyjnego, a następnie poleca zdającym sprawdzenie kompletności arkusza egzaminacyjnego , sprawdzenie poprawności numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE.
 6. Po czynnościach organizacyjnych, w tym po sprawdzeniu poprawności kodowania, przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy (planszy), w miejscu widocznym dla wszystkich zdających, faktyczny czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z danym arkuszem egzaminacyjnym.
 7. W przypadku pracy z arkuszem egzaminacyjnym z matematyki należy pamiętać o wyrwaniu ze środka arkusza 8 stron tworzących kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych i konieczności zapisania rozwiązań zadań otwartych w karcie rozwiązań zadań egzaminacyjnych.
 8. Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej ucznia spóźnionego podejmuje przewodniczący zespołu nadzorującego, ale zdający kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym o czasie zapisanym na tablicy (planszy).
 9. Jeśli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika. Przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego w obecności ucznia sprawdza kompletność materiałów. Dodatkowo, jeżeli zdający zgłasza zakończenie pracy wcześniej niż na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem – przed odebraniem jego arkusza egzaminacyjnego członek zespołu nadzorującego sprawdza, czy uczeń zaznaczył odpowiedzi na karcie odpowiedzi. W przypadku braku zaznaczeń poleca zdającemu wykonanie tej czynności. ( Nie dotyczy to uczniów korzystających z arkuszy dostosowanych).
 10. Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi. Obowiązek ten nie dotyczy uczniów korzystających z arkuszy w formie dostosowanej do niepełnosprawności.
 11. Przewodniczący zespołu nadzorującego po upływie czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym:
 12. informuje zdających o zakończeniu pracy
 13. wyznacza dodatkowy czas (5 minut) na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów odpowiedzi na kartę odpowiedzi (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie)
 14. poleca członkom zespołu nadzorującego kontrolę czynności wykonywanych przez uczniów
 15. poleca po upływie dodatkowego czasu zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika.

 

10 .Uczeń samodzielnie rozwiązuje zadania zawarte w arkuszu egzaminacyjnym, w szczególności tworzy własny tekst lub własne rozwiązania zadań w czasie trwania egzaminu ósmoklasisty.

 1. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej przez egzaminatora:
 2. niesamodzielnego rozwiązania zadania lub zadań przez ucznia
 3. występowania w pracy egzaminacyjnej ucznia jednakowych sformułowań wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu uczniowi lub korzystanie z rozwiązań innego ucznia – dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje, za pośrednictwem dyrektora szkoły, uczniowi lub jego rodzicom pisemną informację o zamiarze unieważnienia temu uczniowi egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów .

Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje tę informację uczniowi lub jego rodzicom.

 1. Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej tego ucznia, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

-Na egzamin uczeń przynosi ze sobą legitymację oraz wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem, a w przypadku egzaminu z matematyki również linijkę. ‎
-Do sali egzaminacyjnej obowiązuje zakaz wnoszenia kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać telefonu komórkowego, odtwarzacza mp3, smartwatcha itd.
-Na egzaminie każdy uczeń będzie siedziało w osobnej ławce.

-W arkuszu egzaminacyjnym ‎uczniowie zmierzą się zarówno z zadaniami ‎zamkniętymi (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadaniami otwartymi (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

 

– Na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl, w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty) dostępne są:

 1. informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019
 2. przykładowe arkusze egzaminacyjne
 3. arkusze egzaminu próbnego
 4. arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w kwietniu 2019 r.

 

Drodzy rodzice ,prosimy o dopilnowanie aby wasze dziecko przed wyjściem na egzamin zjadło posiłek i było wypoczęte.