Egzamin – informacja dla uczniów

Informacje o egzaminie ósmoklasistów dla ucznia

 

 1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej i obejmuje następujące przedmioty:
 2. język polski
 3. matematykę
 4. język obcy nowożytny.

Egzamin ósmoklasisty z każdego przedmiotu jest przeprowadzany innego dnia.

Pierwszego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut.

Drugiego dnia jest przeprowadzany egzamin z matematyki, który trwa 100 minut.

Trzeciego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka obcego nowożytnego,  90 minut.

 

 1. Zgodnie z komunikatem o harmonogramie egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany:
 2. a. w terminie głównym: w kwietniu – w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym
 3. w terminie dodatkowym: w czerwcu – w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym.

 

 

 1. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:
 2. z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym ALBO
 3. przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole, której jest uczniem lub słuchaczem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Struktura i harmonogram egzaminu.

Harmonogram  egzaminu  klasy VIII.

21-23 kwietnia 2020 roku

 

  Standardowy Wydłużony czas
Zakres: język polski 120 minut

09:00-11.00

 

180 minut

09:00-12.00

Zakres: matematyka 100 minut

09:00-10.40

 

150 minut

09:00-11.30

Zakres: język obcy nowożytny 90 minut

09:00-10.30

 

135 minut

09:00-11.15

 

 1. Zasady przeprowadzania egzaminu
 2. a) uwagi ogólne:

-Na egzamin uczeń przynosi ze sobą legitymację oraz wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem, a w przypadku egzaminu z matematyki również linijkę. ‎
-Do sali egzaminacyjnej obowiązuje zakaz wnoszenia kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać telefonu komórkowego, odtwarzacza mp3, smartwatcha itd.
-Na egzaminie każdy uczeń będzie siedziało w osobnej ławce.

-W arkuszu egzaminacyjnym ‎uczniowie zmierzą się zarówno z zadaniami ‎zamkniętymi (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadaniami otwartymi (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź).

-Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Woda może również być zapewniona przez szkołę. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.

 1. b) przebieg egzaminu: ‎
 2. O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo i losują numery stolików, przy których będą pracować.

 

 1. Każdy zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer wylosował , a członek zespołu nadzorującego odnotowuje wylosowany numer w wykazie zdających w danej sali egzaminacyjnej.
 2. Przewodniczący zespołu nadzorującego odbiera materiały egzaminacyjne od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego i wraz z przedstawicielem zdających przenosi je do sali egzaminacyjnej.
 3. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.

5.W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na wyjście, zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku.

 1. Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.
 2. Po zajęciu miejsc przez wszystkich zdających przewodniczący zespołu nadzorującego informuje ich:
 3. o zasadach zachowania się podczas egzaminu ósmoklasisty
 4. o dodatkowych 5 minutach przeznaczonych na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi po zakończeniu czasu przewidzianego na rozwiązanie zadań (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi)
 5. o zasadach oddawania arkuszy egzaminacyjnych po zakończeniu pracy.
 6. Następnie – nie wcześniej niż o godzinie określonej w komunikacie o harmonogramie – członkowie zespołu nadzorującego rozdają zdającym arkusze egzaminacyjne oraz naklejki przygotowane przez OKE. Naklejki mogą również zostać przekazane zdającym przy losowaniu miejsc.
 7. Po rozdaniu arkuszy przewodniczący zespołu nadzorującego informuje zdających

o obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań z instrukcją zamieszczoną na 1. oraz 2. stronie arkusza egzaminacyjnego, a następnie poleca zdającym sprawdzenie kompletności arkusza egzaminacyjnego , sprawdzenie poprawności numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE.

 1. Uczeń zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w arkuszu egzaminacyjnym i otrzymuje nowy arkusz egzaminacyjny z arkuszy rezerwowych.
 2. Przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu, w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego (na stronie tytułowej zeszytu zadań egzaminacyjnych oraz na karcie odpowiedzi, a w przypadku arkusza z matematyki OMA-100 – również na karcie rozwiązań zadań egzaminacyjnych), uczeń zamieszcza kod ucznia i numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, oraz naklejki . Uczeń nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego.
 3. Po czynnościach organizacyjnych, w tym po sprawdzeniu poprawności kodowania, przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy (planszy), w miejscu widocznym dla wszystkich zdających, faktyczny czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z danym arkuszem egzaminacyjnym.
 4. W przypadku pracy z arkuszem egzaminacyjnym z matematyki należy pamiętać o wyrwaniu ze środka arkusza 8 stron tworzących kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych i konieczności zapisania rozwiązań zadań otwartych w karcie rozwiązań zadań egzaminacyjnych.

 

 

 

 

 1. W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego bezpośrednio po zapisaniu godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu następuje odtworzenie płyty CD, na której oprócz tekstów w języku obcym nagrane są instrukcje w języku polskim dotyczące rozwiązywania zadań, przerwy na zapoznanie się z treścią zadań oraz przerwy przeznaczone na rozwiązanie poszczególnych zadań.
 2. Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej ucznia spóźnionego podejmuje przewodniczący zespołu nadzorującego, ale zdający kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym o czasie zapisanym na tablicy (planszy).
 3. Jeśli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika.
 4. Uczeń samodzielnie rozwiązuje zadania zawarte w arkuszu egzaminacyjnym, w szczególności tworzy własny tekst lub własne rozwiązania zadań w czasie trwania egzaminu ósmoklasisty.
 5. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej przez egzaminatora:
 6. niesamodzielnego rozwiązania zadania lub zadań przez ucznia
 7. występowania w pracy egzaminacyjnej ucznia jednakowych sformułowań wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu uczniowi lub korzystanie z rozwiązań innego ucznia – dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje, za pośrednictwem dyrektora szkoły, uczniowi lub jego rodzicom pisemną informację o zamiarze unieważnienia temu uczniowi egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów .

Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje tę informację uczniowi lub jego rodzicom.

 1. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym. Czynności związane z odbiorem arkuszy egzaminacyjnych od zdających, którzy ukończyli pracę przed czasem, muszą być zorganizowane tak, by nie zakłócić pracy pozostałym zdającym.
 2. Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi. Obowiązek ten nie dotyczy uczniów korzystających z arkuszy w formie dostosowanej.
 3. Przewodniczący zespołu nadzorującego po upływie czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym:
 4. informuje zdających o zakończeniu pracy
 5. wyznacza dodatkowy czas (5 minut) na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów odpowiedzi na kartę odpowiedzi (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie)]
 6. poleca członkom zespołu nadzorującego kontrolę czynności wykonywanych przez uczniów d. poleca po upływie dodatkowego czasu zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika.
 7. Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej tego ucznia, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 

 

 

Drodzy uczniowie:

 

Na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl, w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty) dostępne są:

 1. informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019
 2. przykładowe arkusze egzaminacyjne
 3. arkusze egzaminu próbnego
 4. arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w kwietniu 2019 r.

 

Drodzy uczniowie wyniki egzaminu poznacie 19 czerwca 2020 r., a zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu otrzymacie  26 czerwca 2020 r.

Życzymy powodzenia .