Egzamin ósmoklasisty w 2024 roku

Informacje dla rodziców przed egzaminem ósmoklasistów.

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2023/2024

 

  W szkołach dla dzieci i młodzieży, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym
W terminie głównym
 1. język polski –   14 maja 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00
 2. matematyka –   15 maja 2023 r. (środa) – godz. 9:00
 3. język obcy nowożytny – 16 maja 2023 r. (czwartek) – godz.9:00
W terminie dodatkowym
 1. język polski – 10 czerwca 2024 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
 2. matematyka – 11 czerwca 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00
 3. język obcy nowożytny – 12 czerwca 2024 r. (środa) – godz. 9:00

 

CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

 

  Czas trwania (min.)
Czas podstawowy przedłużenie czasu,
dla uczniów ,którym przysługuje dostosowanie.
język polski 120 do 180
matematyka 100 do 150
język obcy nowożytny 90 do 135

 

 

 

 

 • EGZAMIN ÓSMOKLASISTY JEST PRZEPROWADZANY W DWÓCH TERMINACH: GŁÓWNYM  (  W MAJU) I DODATKOWYM – W CZERWCU. DO EGZAMINU W TERMINIE DODATKOWYM PRZYSTĘPUJE UCZEŃ, KTÓRY NIE PRZYSTĄPIŁ DO EGZAMINU W TERMINIE GŁÓWNYM Z PRZYCZYN LOSOWYCH LUB ZDROWOTNYCH.
 • EGZAMIN ÓSMOKLASISTY JEST PRZEPROWADZANY W FORMIE PISEMNEJ.
 • ÓSMOKLASISTA PRZYSTĘPUJE DO EGZAMINU Z TRZECH PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH, TJ.: JĘZYKA POLSKIEGO, MATEMATYKI I JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO
 • ÓSMOKLASISTA PRZYSTĘPUJE DO EGZAMINU Z JEDNEGO Z NASTĘPUJĄCYCH JĘZYKÓW OBCYCH NOWOŻYTNYCH: ANGIELSKIEGO LUB NIEMIECKIEGO. UCZEŃ MOŻE WYBRAĆ TYLKO TEN JĘZYK, KTÓREGO UCZY SIĘ W SZKOLE W RAMACH OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH.

 

 • CZAS TRWANIA EGZAMINU Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW MOŻE BYĆ WYDŁUŻONY W PRZYPADKU UCZNIÓW, KTÓRYM PRZYSŁUGUJE DOSTOSOWANIE WARUNKÓW PRZEPROWADZANIA EGZAMINU.
 • PODCZAS EGZAMINU Z KAŻDEGO PRZEDMIOTU KAŻDY ZDAJĄCY SIEDZI PRZY OSOBNYM STOLIKU. NA STOLIKU MOGĄ ZNAJDOWAĆ SIĘ WYŁĄCZNIE ARKUSZE EGZAMINACYJNE, MATERIAŁY I PRZYBORY POMOCNICZE-długopis z czarnym wkładem (niezmazywalny), linijka. UCZEŃ PRACUJE SAMODZIELNIE.
 • DO SALI EGZAMINACYJNEJ NIE MOŻNA WNOSIĆ ŻADNYCH URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH, NP. TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH, ODTWARZACZY MP3, SMARTWATCHY, ANI KORZYSTAĆ Z NICH W TEJ SALI.
 • W CZASIE EGZAMINU ZDAJĄCY MOGĄ OPUSZCZAĆ SALĘ EGZAMINACYJNĄ W UZASADNIONEJ SYTUACJI, PO UZYSKANIU ZEZWOLENIA PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO I PO ZAPEWNIENIU WARUNKÓW WYKLUCZAJĄCYCH MOŻLIWOŚĆ KONTAKTOWANIA SIĘ Z INNYMI OSOBAMI, POZA OSOBAMI UDZIELAJĄCYMI POMOCY MEDYCZNEJ.
 • CZŁONKOWIE ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO NIE MOGĄ UDZIELAĆ ZDAJĄCYM WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH. NIE MOGĄ RÓWNIEŻ W ŻADEN SPOSÓB KOMENTOWAĆ ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH.
 • SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEBIEGU EGZAMINU ÓSMOKLASISTY ZNAJDUJE SIĘ W „INFORMACJI O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY” NA STRONIE INTERNETOWEJ okręgowej KOMISJI EGZAMINACYJNEJ. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PRACY Z ARKUSZEM EGZAMINACYJNYM Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW OKREŚLA KAŻDORAZOWO INFORMACJA ZAWARTA NA STRONIE TYTUŁOWEJ ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO.

 

 

Na stronie www.cke.gov.pl dostępne są również:

 • przykładowe arkusze egzaminacyjne,
 • arkusze egzaminu próbnego,
 • zestawy powtórzeniowe zadań egzaminacyjnych
 • arkusze wykorzystane do przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w latach ubiegłych.

 

Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty – 3 lipca 2024 r.

Wydanie zdającym zaświadczeń i informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty-  3 lipca 2024  r.