Rekrutacja do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2023/2024

TERMINY   POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Darzlubiu, składania dokumentów oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024:

 

  1. Terminy postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej
    w Darzlubiu, składania dokumentów oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024:

 

 

Lp.

 

 

Rodzaj czynności

 

Termin postępowania rekrutacyjnego Termin postępowania   uzupełniającego
 

1.

 

Złożenie deklaracji o kontynuacji przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku.

 

 

1 – 3 lutego 2023r.

 

2.

 

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

6 lutego –
3 marca 2023r.

 

 

3 – 7 kwietnia 2023r.

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.150
ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.).

 

 

Do 10 marca 2023r.

 

 

 

 

Do 13 kwietnia 2023r.

 

 

 

 

4.

 

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych.

 

 

13 marca 2023r.

 

 

14 kwietnia 2023r.

  5.  

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 

 

Do 22 marca

2023r.

 

Do 21 kwietnia

2023r.

 

6.

 

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

 

24 marca 2023r.

 

28 kwietnia 2023r.

 

7.

 

Przyjmowanie wniosków przez komisję rekrutacyjną o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do oddziału przedszkolnego.

 

 

Do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nie przyjętych.

 

8.

 

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 

Do 5 dni od daty złożenia wniosku
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 

9.

 

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

 

Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 

10.

 

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu.

 

 

Do 7 dniu od złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Załączniki dla kandydatów do oddziału przedszkolnego

Regulamin-rekrutacji-do-oddzialu-przedszkolnego 2023-2024