Wytyczne dotyczące  przeprowadzenia  egzaminu ósmoklasisty – informacja dla uczniów i rodziców.

Wytyczne dotyczące  przeprowadzenia  egzaminu ósmoklasisty   

 -informacja dla uczniów i rodziców.

 

1.Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2.Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca  w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa  w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3.Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,  z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

4.Zdający nie mogą  wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

5.Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych – długopisu, linijki.

Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

6.Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

7.Czekając na wejście do szkoły ,zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) .

8.Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,  z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających .Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie  co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

9.Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

  1. a) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
  2. b) wychodzi do toalety
  3. c) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

10.Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet  po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc  (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

11.Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.  W tym celu zostały przedstawione poniżej procedury związane z przyjazdem/przyjściem  do szkoły na egzamin, pobytem w szkole w trakcie egzaminu i opuszczeniem szkoły po zakończonym egzaminie.

12.Zdający wychodzą z sali po zakończonym czasie podstawowym egzaminu lub w przypadku osób , którym przysługuje wydłużony czas pracy , po zakończeniu pracy z zestawem i po zakończeniu czasu podstawowego do pracy z zestawem.

Procedury postępowania  przed rozpoczęciem egzaminu:

1 Uczniowie po przyjściu /przyjeździe do szkoły kierują się pojedynczo z zachowaniem dystansu co najmniej 1,5 m, do wejścia przy boisku szkolnym.

  1. Po wejściu do szkoły kierują się bezpośrednio do sali egzaminacyjnej. Na drzwiach szkoły będzie informacja na temat przydziału uczniów do konkretnych sal.

3.Uczniowie nie zbierają się przed salą egzaminacyjną ,podchodząc pojedynczo, po wylosowaniu przez członka komisji numeru stolika ,  zajmują wyznaczone miejsca.

4 Pozostałe czynności organizacyjne przeprowadzają członkowie komisji wewnątrz sali.

Procedury postępowania  po zakończonym egzaminie:

1.Po zakończonym egzaminie uczniowie pojedynczo, zachowując dystans co najmniej 1,5m,    opuszczają salę egzaminacyjną i kierują się do autobusu lub do swojego miejsca zamieszkania . Nie gromadzą się przed budynkiem szkolnym.

 

Przybycie uczniów do szkoły, w dniu egzaminu , odbywać się będzie etapowo .

Dla uczniów dojeżdżających ,informacja o godzinie odjazdu autobusu, pojawi się na stronie szkoły.

Uczniowie z Darzlubia przychodzą o godz. 8:25.