PSO – język niemiecki

Przedmiotowy system oceniania

Język niemiecki

 

 

 •  Cele PSO

 

 1. Wspieranie uczniów poprzez diagnozowanie ich osiągnięć edukacyjnych w odniesieniu do treści nauczania i celów szczegółowych zawartych w podstawie programowej i programie nauczania oraz standardów egzaminacyjnych,
 2. Dostarczanie uczniom i rodzicom informacji o postępach ucznia, problemach związanych z przyswajaniem wiedzy oraz stopniu nabytych umiejętności.
 3. Motywowanie ucznia do systematycznej pracy.
 4. Dostarczenie nauczycielowi możliwości dokonania analizy efektów pracy dydaktyczno – wychowawczej, doskonalenia ich metod i organizacji.

 

 1. Zasady PSO

 

 1. PSO jest zgodny z celami i zadaniami szkoły oraz z przepisami prawa.
 2. Na początku roku szkolnego nauczyciel informuje uczniów o wymaganiach edukacyjnych, a także sposobie i zasadach oceniania.
 3. Sprawdziany pisemne są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i są obowiązkowe.
 4. Wszystkie oceny są jawne dla uczniów, jego rodziców i opiekunów prawnych.
 5. Sprawdzony sprawdzian pisemny nauczyciel pokazuje uczniowi, który sprawdza gdzie popełnił błędy, ma możliwość zapytania o prawidłową odpowiedź, nauczyciel wpisuje ocenę do dzienniczka ucznia (o ile uczeń go posiada). Sprawdziany są przechowywane przez nauczyciela i pokazywane zainteresowanym rodzicom, w czasie spotkań.
 6. Nauczyciel wskazuje również prace, które mogą być zatrzymane przez uczniów. Pozostałe prace uczeń przekazuje nauczycielowi najpóźniej do końca trwającej lekcji.
 7. Uczeń jest zobowiązany do noszenia zeszytu przedmiotowego i podręcznika.
 8. Dwa razy( 2 godziny lekcyjne tygodniowo) lub jeden ( jedna godzina tygodniowo) w semestrze uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji, bez zagrożenia oceną niedostateczną. Nie dotyczy to lekcji, na których nauczyciel zaplanował sprawdzian lub inną prace pisemną (kartkówka).
 9. Postępy ucznia w nauce ocenianie są systematycznie.
 10. Uczeń, który nie pisał sprawdzianu w pierwszym terminie zobowiązany jest do przystąpienia do niego w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez nauczyciela. ( w ciągu 2 tygodniu od momentu powrotu do szkoły)

 

 

 

 1. Ocenie podlegają

 

 1. Prace klasowe (sprawdziany)-.przeprowadzane w formie pisemnej.

-sprawdziany zapowiadane są z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem..

-przed sprawdzianem nauczyciel podaje jego zakres programowy

-przed każdym sprawdzianem przeprowadzona zostaje lekcja powtórzeniowa.

 1. Kartkówki.

-obejmują materiał z trzech ostatnich jednostek lekcyjnych;

-mogą być niezapowiedziane;

-uczeń nieobecny zobowiązanych do napisanie kartkówki w możliwie najszybszym terminie.

 1. Odpowiedzi ustne

-obejmują materiał z trzech ostatnich jednostek lekcyjnych.

 1. Aktywność i praca na lekcji

-ocenie podlega aktywny udział w lekcji. Zgłaszanie się i udzielanie odpowiedzi a także rozwiązywanie zadań.

 1. Prace dodatkowe (prezentacje, plakaty, pomoce naukowe )

-ocenie podlega sposób realizacji zadania a także jego poprawność merytoryczna.

 1. Prace w grupach.

-ocenie podlega zaangażowanie ucznia w pracę,

– umiejętność pracy w grupie;

-uzyskany wynik pracy;

 1. Prace domowe.(prace domowe są obowiązkowe);

– ocenie podlega poprawność wykonanej pracy oraz jej samodzielność;

 1. Szczególne osiągnięcia

-ocenie podlega udział w konkursach przedmiotowych, szkolnych i pozaszkolnych.

 

 

Przy ocenie pracy ucznia bierze się pod uwagę:

 

 1. umiejętność mówienia,
 2. umiejętność rozumienia ze słuchu,
 3. umiejętność rozumienia tekstu czytanego,
 4. umiejętność pisania,
 5. znajomość słownictwa,
 6. znajomość gramatyki,
 7. aktywność na lekcji,
 8. wykonanie pracy domowej,
 9. udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, udział w zajęciach pozalekcyjnych

 

 

 

 

 1. Wagi ocen:

 

Rodzaj aktywności                            waga oceny

 1. Sprawdzian 4
 2. Kartkówka 2
 3. Odpowiedź ustna 2
 4. Aktywność i praca na lekcji 1
 5. Praca dodatkowa 2
 6. Praca w grupach 1
 7. Praca domowa 1
 8. Szczególne osiągnięcia 4

 

 1. Kryteria oceniania

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

-potrafi zastosować w praktyce zdobyte wiadomości zarówno w czasie ustnej wypowiedzi jak i w pisemnych pracach;

-rozwija swoje zainteresowanie językiem i samodzielnie wzbogaca słownictwo;

-osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach języka niemieckiego

-bez problemów rozwiązuje zadania o dużym stopniu trudności

-jest aktywny na zajęciach

-wyróżnia się pracowitością i systematycznością;

-regularnie uczęszcza na zajęcia

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

-opanował materiał przewidziany w podstawie programowej oraz biegle posługuje się zdobytym słownictwem i stosuje zasady gramatyczne,

-samodzielnie tworzy poprawne gramatycznie i logicznie wypowiedzi;

-potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych

sytuacjach,

-bez problemów rozwiązuje zadania o dużym stopniu trudności,

-jest aktywny na zajęciach,

-jest systematyczny i samodzielny w pracy;

-regularnie uczęszcza na zajęcia.

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

-opanował materiał gramatyczny i leksykalny w sposób umożliwiający swobodne porozumiewanie się w języku niemieckim;

-samodzielnie poprawnie rozwiązuje zadania;

– dopuszczalne są drobne błędy gramatyczne;

-zasób słownictwa pozwala na radzenie sobie w różnych sytuacjach;

-jest aktywny na zajęciach,

-jest systematyczny;

-regularnie uczęszcza na zajęcia.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

-nie opanował w pełni wiadomości zawartych w podstawie programowej;

-wykorzystaną wiedzę nie wykorzystuje umiejętnie w praktyce;

-wykonuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności,

-słabo rozumie teksty ze słuch i posiada ubogie słownictwo, które nie pozwala mu na swobodne wypowiadanie się na dany temat;

-pracuje systematycznie,

-regularnie uczęszcza na zajęcia

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

-w ograniczonym zakresie opanował podstawowe sprawności językowe takie jak słuchanie ze zrozumieniem, czytanie, pisanie i mówienie;

– wykonuj typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności,

-tworzy wypowiedzi jedynie z pomocą nauczyciela;

– regularnie uczęszcza na zajęcia.

 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

-nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową, a braki te

uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy,

-ma bardzo mały zasób słownictwa;

-nie wykonuje zadań o niewielkim stopniu trudności

-nie uczęszcza regularnie na zajęcia

 

 

 

 1. Skala ocen prac pisemnych.

 

Przedział procentowy ocena zapis oceny
0%-34% niedostateczny 1
35%-39% Niedostateczny plus 1+
40%-49% Dopuszczający 2
50%-54% Dopuszczający plus 2+
55%-64% Dostateczny 3
65%-69% Dostateczny plus 3+
70%-79% Dobry 4
80%-84% Dobry plus 4+
85%-89% Bardzo dobry 5
90%-95% Bardzo dobry plus 5+
96%-100% celujący 6

 

 

Natalia Stromska