PSO – fizyka – Pan Piotr Grafik

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH FIZYKI

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 • posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania,
 • samodzielnie wykorzystuje wiadomości w sytuacjach nietypowych i problemowych (np. rozwiązując dodatkowe zadania o podwyższonym stopniu trudności, wyprowadzając wzory, analizując wykresy),
 • formułuje problemy i dokonuje analizy lub syntezy nowych zjawisk i procesów fizycznych,
 • wzorowo posługuje się językiem przedmiotu,
 • udziela oryginalnych odpowiedzi na problemowe pytania,
 • swobodnie operuje wiedzą pochodzącą z różnych źródeł,
 • osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych,
 • sprostał wymaganiom na niższe oceny.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności programowe,
 • zdobytą wiedzę stosuje w nowych sytuacjach, swobodnie operuje wiedzą podręcznikową,
 • stosuje zdobyte wiadomości do wytłumaczenia zjawisk fizycznych i wykorzystuje je w praktyce, • wyprowadza związki między wielkościami i jednostkami fizycznymi,
 • interpretuje wykresy,
 • uogólnia i wyciąga wnioski,
 • podaje nie szablonowe przykłady zjawisk w przyrodzie,
 • rozwiązuje nietypowe zadania,
 • operuje kilkoma wzorami,
 • interpretuje wyniki np. na wykresie,
 • potrafi zaplanować i przeprowadzić doświadczenie fizyczne, przeanalizować wyniki, wyciągnąć wnioski, wskazać źródła błędów,
 • poprawnie posługuje się językiem przedmiotu,
 • udziela pełnych odpowiedzi na zadawane pytania problemowe,
 • sprostał wymaganiom na niższe oceny.

 Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania (mogą wystąpić nieznaczne braki),
 • rozumie prawa fizyczne i operuje pojęciami,
 • rozumie związki między wielkościami fizycznymi i ich jednostkami oraz próbuje je przekształcać,
 • sporządza wykresy,
 • podejmuje próby wyprowadzania wzorów,
 • rozumie i opisuje zjawiska fizyczne,
 • przekształca proste wzory i jednostki fizyczne,
 • rozwiązuje typowe zadania rachunkowe i problemowe, wykonuje konkretne obliczenia, również na podstawie wykresu (przy ewentualnej niewielkiej pomocy nauczyciela),
 • potrafi sporządzić wykres,
 • sprostał wymaganiom na niższe oceny.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania (występują tu jednak braki),
 • stosuje wiadomości do rozwiązywania zadań i problemów z pomocą nauczyciela,
 • zna prawa i wielkości fizyczne,
 • podaje zależności występujące między podstawowymi wielkościami fizycznymi,
 • opisuje proste zjawiska fizyczne,
 • ilustruje zagadnienia na rysunku, umieszcza wyniki w tabelce,
 • podaje podstawowe wzory,
 • podstawia dane do wzoru i wykonuje obliczenia,
 • stosuje prawidłowe jednostki,
 • udziela poprawnej odpowiedzi do zadania,
 • podaje definicje wielkości fizycznych związanych z zadaniem,
 • językiem przedmiotu posługuje się z usterkami,
 • sprostał wymaganiom na niższą ocenę.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 • ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem, ale braki te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia,
 • zna podstawowe prawa, wielkości fizyczne i jednostki,
 • podaje przykłady zjawisk fizycznych z życia,
 • rozwiązuje bardzo proste zadania i problemy przy wydatnej pomocy nauczyciela,
 • potrafi wyszukać w zadaniu wielkości dane i szukane i zapisać je za pomocą symboli,
 • językiem przedmiotu posługuje się nieporadnie,
 • prowadzi systematycznie i starannie zeszyt przedmiotowy.

 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • nie opanował tych wiadomości i umiejętności, które są niezbędne do dalszego kształcenia,
 • nie zna podstawowych praw, pojęć i wielkości fizycznych,
 • nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu trudności, nawet z pomocą nauczyciela.

Procentowe przeliczanie punktów na oceny:

0 % – 20 % – niedostateczny (1)

21% – 29% – niedostateczny plus (1+)

30 % – 40 % – dopuszczającym (2)

41 % – 49 % – dopuszczający plus (2+)

50 % – 57 % – dostateczny (3)

58 % – 65 % – dostateczny plus (3+)

66% – 73 % – dobry (4)

74% – 81 % – dobry plus (4+)

82% – 89% – bardzo dobry  (5)

90% – 96% – bardzo dobry plus (5+)

97% -100% – celujący  (6)