PSO – język polski

Co podlega ocenie na języku polskim?

Ocenie podlegają:

 • sprawdziany pisemne (prace klasowe 1 i 2-godzinne ze zrealizowanego działu, testy, kartkówki, dyktanda);
 • praca ucznia na lekcji (aktywność, praca w grupie);
 • samodzielna praca domowa ucznia (pisemna praca w zeszycie, ćwiczenia);
 • wypowiedzi ustne: odpowiedzi na pytania, opowiadanie;
 • wypowiedzi pisemne: odpowiedzi na pytania, rozwiązywanie ćwiczeń, redagowanie tekstów użytkowych i form wypowiedzi przewidzianych programem nauczania;
 • recytacja z pamięci (wiersz i proza);
 • czytanie;
 • zeszyt ćwiczeń (poprawność merytoryczna wykonanych ćwiczeń oraz staranność).

 Sposoby oraz częstotliwość sprawdzania osiągnięć uczniów

 • Odpytywanie bieżące – na każdej lekcji.
 • Wykonywanie przez uczniów ćwiczeń – według uznania nauczyciela.
 • Prace klasowe w postaci testów rozszerzonej odpowiedzi – minimum 2 w  półroczu.
 • Sprawdziany gramatyczne – po każdej większej partii materiału.
 • Dyktanda – 2 w semestrze.
 • Diagnoza osiagnięć – minimum 1 w półroczu.
 • Kartkówki – z bieżącego materiału – według uznania nauczyciela.
 • Zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń – przynajmniej raz w półroczu.

 

 Skala ocen

 

 • Zgodnie z PSO stosuje się skalę ocen od 1 do 6 .
 • W celu dokładniejszego pokazania jakości pracy ucznia dopuszcza się przy ocenach bieżących plusy (+) .
 • Na koniec roku wystawia się ocenę bez znaku (+), (-).
 • Ponadto znakiem plus (+) oceniana jest na bieżąco aktywność ucznia na lekcji. Pięć znaków plus (+) równa się ocenie bardzo dobrej (5).
 • Brak przygotowania do lekcji zaznaczany jest minusem (-). Trzy minusy w rubryce ”braki” równają się jedynce, przy czym nie jest to ocena wiedzy czy umiejętności, lecz jedynie informacja o pilności ucznia.

Nieoddanie w terminie pracy zaznaczane jest w dzienniku  Nieoddanie w terminie nie wpływa na ocenę pracy, o ile nauczyciel wyznaczył dodatkowy termin.

 Kryteria oceniania

 

Ustala się następujące kryteria wystawiania ocen bieżących oraz klasyfikacyjnych (uczeń otrzymuje stopień, którego kryteria jako całość najbliższe jest jego sprawdzonym osiągnięciom):

Stopień celujący (6) – może otrzymać uczeń, który:

 • pracował systematycznie, z dużym zaangażowaniem na każdej lekcji i w domu;
 • wykazywał się inwencją twórczą, nie czekając na inicjatywę nauczyciela;
 • biegle posługiwał się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy;
 • wykazywał się indywidualną pracą wykraczającą poza realizowany program;
 • reprezentował klasę, szkołę w konkursach przedmiotowych np. w polonistycznym, ortograficznym, recytatorskim itp., kwalifikując się do dalszego etapu.

Stopień bardzo dobry (5) – otrzymuje uczeń, który:

 • pracował systematycznie z zaangażowaniem na każdej lekcji i w domu;
 • wykazał się wiedzą i umiejętnościami na poziomie ponadpodstawowym (PP), o znacznym stopniu trudności;
 • wszystkie zadania wykonywał w terminie.

Stopień dobry (4) – otrzymuje uczeń, który:

 • pracował systematycznie na każdej lekcji i w domu;
 • opanował umiejętności umiarkowanie trudne, ale i niezbędne w dalszej nauce;
 • poprawnie stosował wiadomości, wykonywał nietypowe zadania teoretyczne i praktyczne;
 • wykonywał zadania w terminie określonym przez nauczyciela a także uzupełniał ewentualne braki.Stopień dostateczny (3) – otrzymuje uczeń, który:
 • pracował w miarę systematycznie i doskonalił w sobie tę cechę;
 • opanował wiadomości i umiejętności z języka polskiego na poziomie podstawowym (P);
 • umie zastosować zdobyte wiadomości w sytuacjach typowych, według poznanego wzorca.Stopień dopuszczający (2) – otrzymuje uczeń, który:
 • wykazał się znajomością treści całkowicie niezbędnych w dalszym zdobywaniu wiedzy z języka polskiego;
 • wykonywał samodzielnie lub z niewielką pomocą nauczyciela zadania typowe, wyćwiczone na lekcji, o niewielkim stopniu trudności.

Stopień niedostateczny (1) otrzymuje uczeń, który:

 • nie opanował wiadomości i umiejętności elementarnych, a stwierdzone braki uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z języka polskiego;
 • nie umie wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności nawet z pomocą

 

 Na lekcjach języka polskiego mogą być stosowane dwa rodzaje oceniania: 

 1. a) ocenianie kształtujące 
 2. b) ocenianie sumujące 

 Ocenianie kształtujące polega na rezygnacji ze stopni (punktów, procentów, plusów, minusów itp.) na rzecz informacji zwrotnej przekazywanej uczniom w trakcie procesu uczenia się w formie ustnej lub pisemnej, również jako zapis w dzienniku do wiadomości rodziców. Informacje zwrotne uczeń powinien wykorzystać w dalszym procesie uczenia się. Kształtująco będą oceniane m. in.: – umiejętność pracy w grupie, aktywność na lekcjach, niektóre prace domowe. Uczeń zostanie wcześniej poinformowany o tym, które zadanie podlega ocenie kształtującej. 

 

Opracowały:  

Honorata Jasicka, Joanna Pieper,  Lidia Galińska -Szafran